Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

na rok 2022

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2022

 

 

„Posłani w pokoju Chrystusa”

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

 

 1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

 

Niezmiennie kierunkiem formacji członków Akcji Katolickiej w Polsce pozostaje Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Niebawem rozpoczniemy trzecią częśd ogólnopolskiego programu na lata 2019-2022: „Eucharystia daje życie”. Kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu nosi tytuł Posłani w pokoju Chrystusazawiera tematykę skutków udziału wiernych we Mszy Świętej. Mottem biblijnym są słowa z Ewangelii Św. Jana: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J6,57).

 

Formacja

 

Pomocą pozostaje nadal nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis” oraz encyklika św. Jana Pawła II „Redemptoris misio”. Podobnie jak w latach poprzednich, w jednolitej formacji pomogą nam opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Zachęcamy Zarządy DIAK do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji dla swoich struktur parafialnych. Ważnym zadaniem w akcyjnej formacji pozostaje zgłębianie aktualnych dokumentów Kościoła a w szczególności watykaoskiej instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”, która postuluje pogłębienie rozumienia parafii i jej funkcji. Prezentowane w niej wnioski wypływają z głębszego rozumienia Eucharystii oraz misji, której ona udziela swoim uczestnikom.

 

Zadania członków Akcji Katolickiej

 

Eucharystia kieruje nas ku konkretnym wyborom i postawom, które ostatecznie przyjmują postad chrześcijaoskiego świadectwa. Najważniejszym zadaniem będzie formacja uczestników Eucharystii, aby tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują stała się dla nich zasadą nowego życia a także formą chrześcijaoskiej egzystencji. Trzeba dołożyd apostolskiej troski o pełny przekaz prawdy na temat Eucharystii, ale też świadectwa konsekwencji, które wypływają z uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Wskazania programu duszpasterskiego Kościoła, zachęcają uformowanych już eucharystycznie, a więc i nas członków Akcji Katolickiej do:

 • bycia przewodnikami dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki,
 • obowiązku świętowania niedzieli,
 • uczestniczenia w Eucharystii, jako formy oddziaływania apostolskiego,
 • współpracy z innymi organizacjami, które troszczą się o dobro wspólne,
 • angażowania młodych w świat wartości,
 • wyzbycia się strachu i podjęcia ewangelizacji przez kulturę i media,
 • nowej wrażliwości na bliźniego w dobie pandemii,
 • odczytania na nowo i podjęcia działalności

 

 1. SYNOD - OGÓLNOŚWIATOWE ZAPROSZENIE WSZYSTKICH WIERNYCH

 

Synod, zwołany przez Papieża Franciszka, którego tematem jest „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja”, otwarty w Rzymie 9-10 października 2021 roku a w Kościołach lokalnych

17 października, zakooczy się XVI Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnego Synodu Biskupów, w październiku 2023 roku w Rzymie. To ogólnoświatowe zaproszenie skierowane do wszystkich wiernych jest pierwszą fazą Synodu, która opiera się na słuchaniu i konsultacji w Kościołach lokalnych. W obliczu odnowy Kościoła zaproponowanej przez Sobór Watykaoski II ta wspólna droga ma byd zarówno darem, jak i zadaniem. Wspólna podróż wezwie nas do odnowienia naszej mentalności i naszych struktur kościelnych, aby pośród obecnych znaków czasu żyd Bożym wezwaniem do Kościoła. Proces synodalny ujęty został w Dokumencie Przygotowawczym, któremu jako podręcznik towarzyszy

 

Vademecum. W każdej diecezji Biskup powoła delegatów diecezjalnych, którzy skupią się na maksymalnym włączeniu i uczestnictwie w synodzie jak największej liczby osób. Dokument Przygotowawczy Synodu zachęca również stowarzyszenia wiernych do udziału w procesie synodalnym w kontekście Kościołów lokalnych. Vademecum przybliża nam główne pytanie do konsultacji: „Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podróżuje razem”. W jaki sposób ta „wspólna podróż” odbywa się dzisiaj w waszym lokalnym Kościele? Do jakich kroków zachęca nas Duch, aby wzrastad w naszej

„wspólnej podróży”? (PD, 26). Uzupełniają je pytania towarzyszące z dziesięciu tematów: towarzyszenie w podróży, słuchanie, wypowiadanie się z odwagą, świętowanie, dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną misję, dialog w Kościele i społeczeostwie, ekumenizm, władza i uczestnictwo, rozpoznawanie i decydowanie i ostatni temat – formowanie się w synodalności.

 

 1. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Niezmiennie nasz zapał i siły do podejmowania z nowym wyzwaniem misji w naszych lokalnych wspólnotach i akcyjnych strukturach umacniamy poprzez udział w Eucharystii i permanentną formację. Pozostaje nam również doświadczenie ostatniego Kongresu Eucharystycznego w stolicy Węgier, Budapeszcie, którego temat zaczerpnięto z Psalmu 87, 7: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”. Warto do niego powrócid i stanąd z odwagą, ramię w ramię przed społeczeostwem, by dawad publiczne świadectwo swojej wiary. Pilnym staje się nasze zaangażowanie w tworzenie nowych POAK, by zapalad do pracy apostolskiej nowych ludzi. Wystrzegając się stereotypów niech wybrzmi w nas na nowo zachęta naszego św. patrona „Wypłyo na głębię”.

Nawiązując dobre relacje z kapłanami bądźmy dla nich wsparciem a kiedy trzeba obroną. Wspólnie zatroszczmy się o żywy promieniujący radością Kościół. Swojego umocnienia na wzór i za przyczyną św. Jana Pawła II i bł. Kard. Stefana Wyszyoskiego poszukujmy w zawierzeniu Matce Bożej, ale też oddając siebie i cały Kościół pod opiekę Św. Józefa.

 

PODSUMOWANIE

 

Wchodzimy w trzeci rok programu duszpasterskiego a jednocześnie doświadczamy osłabienia i zniechęcenia wywołanego zmaganiami z epidemią, niemniej jednak z nadzieją patrzymy w przyszłośd. Wszystkich zachęcamy do włączenia się w proces synodalny. Przed nami czas tajemnicy posłania i chrześcijaoskiego życia. Prowadzeni przez Ducha Świętego twórzmy żywe kamienie, przez które Bóg buduje Kościół, którego pragnie na trzecie tysiąclecie. Z Najświętszą Maryją Panną, Królową Apostołów podążajmy razem drogą, którą wyznacza nam Bóg. Niech macierzyoska opieka Maryi i Jej wstawiennictwo towarzyszy nam w budowaniu wspólnoty między sobą i wypełnianiu naszej misji w świecie.

 

Króluj nam Chryste!

 

W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

† Mirosław Milewski                                                          Urszula Furtak

Krajowy Asystent Kościelny                                   Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

Warszawa, 23 października 2021 r.

na rok 2021

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2021

 

,,Zgromadzeni na świętej wieczerzy"

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

 

 1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

 

Niezmiennie kierunkiem formacji członków Akcji Katolickiej w Polsce jest „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022" z hasłem przewodnim „Eucharystia daje żvcie".

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy", to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. Mottem roku 2020/2021 będą słowa: "Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba" (J.6,32). Jego zasadniczym celem będzie pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, lepszego zrozumienia symboliki i piękna sprawowanej liturgii, częstego uczestnictwa oraz usunięcie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co ją zakłóca.

 

Formacja

Pomocą pozostaje nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza adhortacja apostolską „Sacramentum caritatis" oraz list Jana Pawła li o świętowaniu Niedzieli. Nasz Święty Patron zauważa w nim, że niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważne jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli, jako "Dnia Pańskiego" a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

Jak co roku, w jednolitej formacji pomogą nam opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Zachęcamy prezesów DIAK do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji dla swoich struktur parafialnych. Ważne pozostaje zgłębiane aktualnych dokumentów Kościoła. Polecamy dokumenty papieża Franciszka: Instrukcję, Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła oraz nową encyklikę „Bracia wszyscy". W akcyjnej pogłębionej formacji niech znajdzie również swoje szczególne miejsce patron roku św. Józef, którego ogłoszenia dokonał papież Franciszek z okazji 150 rocznicy ogłoszenia przez bł. Piusa IX św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

 

Zadania członków Akcji Katolickiej

Dalsze wskazania nakreślonego programu duszpasterskiego Kościoła, zachęcają nas członków Akcji Katolickiej do wytrwałego pogłębienia formacji liturgicznej. Jako członkowie Akcji Katolickiej z otwartością przyjmujemy wskazania w podejmowanej posłudze:

 • jak najczęstsze osobiste uczestnictwo w Eucharystii, nie tylko w niedzielę,
 • przygotowanie oprawy liturgicznej Eucharystii zgodnie ustalonymi normami,
 • występujemy z pomocą innym osobom pragnącym zaangażować się w oprawę liturgii,
 • Eucharystię celebrujemy z zachowaniem jej piękna i zachowania sacrum,
 • dajemy świadectwo w rodzinie i parafii świętowania niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu,
 • bierzemy czynny udział w tworzeniu pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty, poprzez

świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym niedziele Akcji Katolickiej, - organizujmy niedziele oraz drzwi otwarte Akcji Katolickiej,

 

 1. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

 

Świętując 100 lecie niepodległości Polski

Rok 2021 zakończy obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. W historii Górnego Śląska, każdy następujący po 1918 rok był kolejnym etapem na drodze do częściowego powrotu do Rzeczypospolitej. W 1919 r. wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie, w 1920 drugie, a w 1921 r. miał miejsce plebiscyt oraz trzecie Powstanie Śląskie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Na czele powstania stał Wojciech Korfanty, działacz chrześcijańskiej demokracji. Walki trwały dwa miesiące, a najbardziej zacięte boje toczono o Górę Świętej Anny. Przyniosło ono korzystniejszy dla Polski podział Śląska.

W 2021 roku przypada 230. rocznica Konstytucji 3 Maja, która to, jako pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja, kodyfikowała prawa obywatelskie i szacunek dla demokracji. Jako Akcja Katolicka przez lata organizujemy i włączamy się w wydarzenia, projekty i liczne inicjatywy patriotyczne. Zachęcamy by nadal zajmowały one w naszej działalności miejsce szczególne.

 

 1. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Ili Kongres Akcji Katolickiej w Polsce

Założyciel Akcji Katolickiej w Polsce kard. August Hlond zachęcał nas członków do podejmowania zjazdów. Po kongresach w Poznaniu i Krakowie przychodzi czas na Warszawę. Tam właśnie podejmujemy organizację Ili Kongresu Akcji Katolickiej w Polsce, którym to połączymy obchody 90-lecia powołania Akcji Katolickiej w Polsce oraz 25-lecia odrodzenia jej struktur w powojennej Polsce. Jako przygotowanie duchowe podejmiemy wiosną warsztaty szkoleniowo-formacyjne, podczas których będziemy poszukiwać perspektyw i szans rozwoju dla naszego Stowarzyszenia. Wszystkim polecamy bogate nauczanie kard. Augusta Hlonda skierowane bezpośrednio do Akcji Katolickiej. Aktualność i potrzebę powrotu do założonych dla AK zadań i celów zauważył św. Jan Paweł li, dlatego też, upomniał się o powrót do działalności Akcji Katolickiej w Polsce. Apostolstwa, które pozostaje nadal jako publiczne i urzędowe Kościoła a jego znamienną cechą jest życie eucharystyczne, cześć dla NM Panny oraz kult św. Patronów, Jana Pawła - papieża oraz Wojciecha - męczennika.

 

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

W oczekiwaniu na uroczystości beatyfikacyjne sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Akcja Katolicka trwa na modlitwie oraz podejmuje ciągłe odkrywanie nauczania, które po sobie pozostawił. Ustanowienie przez Sejm RP roku 2021 Rokiem Kardynała, staje się kolejną do tego motywacją. Niech wzorem dla nas będzie jego odwaga i bezgraniczne zawierzenie Maryi.

 

PODSUMOWANIE

Kard. August Hlond w orędziu do Akcji Katolickiej napisał: ,,Jak święte i rozlegle jest Boskie posłannictwo Kościoła, tak szerokie i uświęcone są dziedziny życia Akcji Katolickiej. Dostosowując się do warunków i uwzględniając potrzeby bieżącej chwili, ma Akcja Katolicka wprowadzać Chrystusa w życie jednostki i w rodzinę, w powikłane zagadnienia i formy nowoczesnego życia zbiorowego i we wszystkie czynniki cywilizacji chrześcijańskiej". W ślad za tym usłyszeliśmy znane nam: ,,Idźcie naprzód z nadzieją" - św. Jan Paweł li. Prowadzenie działalności apostolskiej i wskazana nam droga niech będzie dla nas impulsem, by podjąć nowy zaciąg ludzi świeckich i dążyć z wytrwałością do szerzenia wiary. Pamiętajmy, by zacieśniać współpracę w seminarzystami i nowo powołanymi proboszczami. Tylko wspólnie zgromadzeni, czerpiąc moc z Eucharystii, możemy rozpocząć nową wiosnę Kościoła i iść z nadzieją w przyszłość.

 

Króluj nam Chryste!

 W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

t Mirosław Milewski  Krajowy Asystent Kościelny                              Urszula Furtak  Krajowy Asystent Kościelny

Warszawa, 30 stycznia 2021r.

 

 

na rok 2020

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2020

Wielka tajemnica wiary
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

 1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Źródłem kierunków formacji członków Akcji Katolickiej jest „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022” z hasłem „Eucharystia daje życie”. W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Realizację wyznaczonego przez KEP programu rozpoczynamy wraz z pierwszą niedzielą Adwentu.

Zadania członków Akcji Katolickiej 

Propozycja programu duszpasterskiego Kościoła, zachęca nas członków Akcji Katolickiej a więc ludzi podejmujących odpowiedzialność za nasze wspólnoty parafialne, do zainicjowania i czynnego włączenia się w zaadoptowanie programu na potrzeby parafii. Odnowa oblicza lokalnej wspólnoty wiernych doprowadzi do odnowy oblicza wspólnoty całego Kościoła i Ojczyzny. Włączmy się więc:
– w tworzenie parafialnych zespołów liturgicznych, zaangażowanych w celebrację Mszy św., szczególnie niedzielnych,
– dalsze rozwijanie posługi nadzwyczajnych szafarzy,
– w budzenie powinności dawania świadectwa w rodzinie i parafii o świętowaniu niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu,
– świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym, poprzez utworzenie pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty.

Formacja

W kolejnym roku naszej chrześcijańskiej wędrówki stajemy gotowi do współrealizacji wyznaczonego na kolejne trzy lata programu, w którym szczególne światło wskazuje nam na Eucharystię. Pomogą nam w tym opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych między diecezjalnych rekolekcji. Zachęcamy także do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji w DIAK-ach, które dotychczas tej formy nie podejmowały. Proponujemy również, lekturę dokumentów Kościoła w tym encyklik: „Ecclesia de Eucharistia” św. Jana Pawła II oraz  adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”.

 1. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

 Świętując 100 lecie niepodległości Polski

Nadal w Polsce podejmowane będą dalsze obchody z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości.
Uchwały Sejmu RP w kolejnym roku tych obchodów upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku w jej 100. Rocznicę Cudu nad Wisłą. Ponadto Sejm RP ustanowił patronów roku 2020.  Uhonorowani zostali: Św. Jan Paweł II – papież, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Teodor Axentowicz. W kontekście naszych społecznych inicjatyw zachęcamy do bliższego ukazania tych postaci. Niech staną się inspiracją do planowanych konferencji i wystaw. Ukażmy ich odwagę i zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

90 rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce

W roku 2020 przypada 90 rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce. W ślad za nauczaniem Papieża Piusa XI i wskazaniem istotnego zadania dla świeckich skupionych w Akcji Katolickiej, 24 listopada 1930 r. kard. August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Zredagowany przez Prymasa Hlonda Statut 27 listopada 1930 r. zatwierdził Pius XI. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, najwyższą sankcję prawną.

Zachęcamy by podczas tegorocznych Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, naszego Święta patronalnego zaakcentować w DIAK-ach tę rocznicę. Włączmy się w modlitewne wsparcie procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Obchody krajowe 90 rocznicy powołania Akcji Katolickiej w Polsce podejmiemy łącznie ze zbliżającą się XXV. rocznicą powołania odrodzonej Akcji Katolickiej przypadającą w maju 2021 roku.

 Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności, jego obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka a od 2017 roku Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – św. Jana Pawła II. Zachęcamy do podjęcia szeregu inicjatyw wyrażających wdzięczność i hołd Wielkiemu Papieżowi. Sięgając do źródeł chrześcijaństwa Papież uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta została Polska i Europa, a które dziś próbuje się podważyć i zniszczyć. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił będzie szczególnie dla nas, skupionych w Akcji Katolickiej inspiracją do troski o umocnienie wielkiej tajemnicy wiary. Podążajmy nie tylko papieskimi trasami, ale nade wszystko wędrujmy z jego nauczaniem, mocą i wytrwaniem. Nieustannie poprzez wstawiennictwo naszego Patrona, prośmy by wspierał Akcję Katolicką w Polsce.

 Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński

Akcja Katolicka weźmie udział w uroczystości beatyfikacyjnej Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zachęcamy do trwania na modlitwie oraz ciągłego odkrywania pozostawionego nauczania. Niech wzorem dla nas będzie jego odwaga i bezgraniczne zawierzenie Maryi.

 

PODSUMOWANIE

Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest możliwe bez uwierzenia w Tego, Który realnie i prawdziwie jest obecny w Eucharystii. Wprowadzajmy Chrystusa w samo centrum spraw ludzkich. Zjednoczeni w formacji, modlitwie i działaniu nie pozwalajmy na postępującą sekularyzację. Mocą płynącą z Eucharystii dawajmy z odwagą świadectwo wiary i stanowczy opór atakom kierowanym na Kościół.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

   

   † Mirosław Milewski                                                     Urszula Furtak
   Krajowy Asystent Kościelny                                  Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

na rok 2019

W mocy Bożego Ducha Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

1.REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Trwa   realizacja   wskazań Kościoła  w  Polsce  w  ramach dwuletniego Programu   duszpasterskiego

z hasłem przewodnim „Duch, który umacnia miłość...”. Program zaplanowano na lata 2017/2019.

W  pierwszą  niedzielą  Adwentu, rozpoczniemy  realizację hasła  drugiego  roku  duszpasterskiego

„W mocy Bożego Ducha”.

Zadania członków Akcji Katolicki

Jej  Program wskazuje, aby pogłębić refleksję nad darami Ducha Świętego i owocach Jego działania.

Szczególnie ważne jest budowanie jedności, wspólnoty, porozumienia oraz tworzenie klimatu pokoju

w  otaczającej nas rzeczywistości.  Św. Jan Paweł II w Warszawie  podczas  pierwszej  pielgrzymki  do

Polski w 1979 r. wzywał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.  To słowa wciąż

aktualne. Otwarci na Ducha Świętego, zmieniajmy struktury na bardziej ewangeliczne.

Formacja

Życie w dzisiejszym świecie domaga się energiczności i nieustannego spoglądania w wielu kierunkach.

Wymaga od nas obecności na wielu płaszczyznach. Do tego potrzeba nam Bożej mocy. Wielkim

wsparciem, od lat, są dla nas materiały formacyjne, które pomagają kontynuować naszą drogę

wiary i   apostolstwa.

W  2019  roku  będziemy  korzystać  z  kolejnego  tomu  materiałów  formacyjnych,

tradycyjnie   przygotowanych   pod   kierunkiem   ks.   prof.   Tadeusza   Borutki,   zgodnie   z sugestiami  aktualnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zachęcamy gorąco  do  korzystania  z  nich a  także  uzupełnienia  ich  wskazaniami  pastoralnymi  biskupów  miejsca,  jak  również  nauczaniem naszego patrona św. Jana Pawła II. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych międzydiiecezjalnych rekolekcji dla członków AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski. Ważną przestrzenią naszej formacji powinny być organizowane  w  DIAK,  przynajmniej  raz w roku, zamknięte rekolekcje formacyjne.

2. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

Świętując 100 lecie niepodległości  Polski

Ustawą z 2017r. zostały zaplanowane w  latach  2017 – 2021

Narodowe  Obchody  Setnej  Rocznicy Odzyskania Niepodległości  Rzeczypospolitej  Polskiej.

Taki ich czas umożliwia, uroczyste uczczenie wydarzeń o oraz upamiętnienie osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP.  Zmaganie o niepodległość  było obecne w każdym zakątku naszej Ojczyzny, dlatego też, zachęcam do  podejmowania kolejnych inicjatyw patriotycznych na każdym szczeblu naszych struktur: parafialnym, jak też diecezjalnym i ogólnopolskim. Kontynuując obchody 100 lecia niepodległości podejmowane przez Akcję Katolicką, przywołujemy postać i nauczanie Papieża Piusa XI w 80 rocznicę jego śmierci.  Ks. Achilles Ratti został konsekrowany na biskupa w Polsce przez polskich biskupów. Uważał się za polskiego biskupa.

W 1918r. został powołany na wizytatora a w 1919 r. podniesiony do godności nuncjusza  apostolskiego  w  Polsce. W  krytycznych  chwilach  1920  r.  nie  opuścił  Polski,  ale  został  w  Warszawie. Kiedy  nastał  czas odradzania się kraju po latach niewoli, brał udział w organizowaniu się polskiego Kościoła i „ukochał nas jako swych braci, a Polskę jako swoją Ojczyznę”.

Pius XI wskazywał na ważną rolę katolików świeckich, w dziele uświęcania świata. Dlatego wyznaczył

adekwatne  do  tego  zadania cele, zadania i metody Akcji Katolickiej a 27.11.1930 r. zatwierdził nasz

statut krajowy. O Akcji Katolickiej pisał w listach do sekretarzy stanu i biskupów. Wskazywał na

wzrastające niebezpieczeństwo zagrażające czystości wiary oraz brak kapłanów. Według Piusa XI,

Akcja  Katolicka  powinna  „dawać społeczeństwu  najlepszych  obywateli,  a  państwu  sumiennych

i biegłych urzędników”. Pod wpływem encykliki „Ubi arcano”, w 1928r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, w skład,której weszli: kard. A. Hlond –przewodniczący, kard. A. Kakowski, kard. A. S. Sapieha, abp A. Szeptycki i od 1930 r. bp S. Adamski. 

Współodpowiedzialni za prawo. Udział w wyborach

Św. Jan Paweł II jako nauczyciel nauki społecznej i ewangeliczny świadek sprawiedliwości i pokoju wielokrotnie podkreślał i wskazywał ważności udziału w wyborach. Najbliższe wybory, do Parlamentu

Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r. oraz  wybory  do  Parlamentu  RP,  powinny stad się

przedmiotem naszej troski i czynnego zaangażowania, szczególnie poprzez głosowanie na godnych zaufania kandydatów. W tym kontekście polecamy odpowiednie dokumenty Społecznego Nauczania

Kościoła, zwłaszcza Kompendium nauki społecznej Kościoła. Mądrym i roztropnym zaangażowaniem

się w wybory, dajmy świadectwo wartościom płynącym z Ewangelii. Prośmy o wstawiennictwo

Św. Jana Pawła oraz Św. Patronów Europy, aby na nowo dekalog wnieśli w jej życie społeczne.

3. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Św. Jan Paweł II Jan Paweł II 11.06.1999 r. w Warszawie w przemówieniu na zamknięcie II Synodu Plenarnego, położył nacisk na współodpowiedzialność za Kościół wszystkich jego członków: „biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Różnorodność charyzmatów i zadań, których Duch Święty udziela duchownym i świeckim, ma służyć budowaniu kościelnej wspólnoty na różnych poziomach życia parafialnego, diecezjalnego, krajowego czy międzynarodowego”. Podkreślał, że „może się to dokonać głównie poprzez świadome uczestnictwo wszystkich w jego życiu, zgodnie z charyzmatem stanu i według zasady pomocniczości”. Dobra przyszłość i rozwój naszego Stowarzyszenia jest możliwa tylko wtedy, gdy będziemy  razem –świeccy i duchowni. Dlatego twórzmy dobry klimat dla tej współpracy, by była ona owocna. Poprzez wstawiennictwo naszego Patrona prośmy, by wspierał i umacniał rozwój Akcji Katolickiej w Polsce.

Sł. BOŻY Kard. August Hlond i Sł. BOŻY Kard. Stefan Wyszyński

Zachęcamy do pogłębiania nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda oraz Sł. Bożego Kard. Stefana  Wyszyńskiego oraz modlitwy o rychłą ich beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do podjęcia szerszych inicjatyw w działalności DIAK i POAK upamiętniających patronów roku 2019 ustanowionych przez Sejm RP: Annę Walentynowicz i Stanisława Moniuszko a także wydarzenia: Unię Lubelską i Powstanie Śląskie.

PODSUMOWANIE

Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest, możliwe bez zakorzenienia w mocy i darach, jakich Duch Święty stale nam udziela. Prowadzona przez nas misja nie rozwinie się w pełni i nie wyda obfitych owoców bez gotowości i pragnienia przyjęcia tych darów. Dlatego otwórzmy się na Trzecią Osobę Trójcy Świętej i siedmiorakie dary, które nam ofiarowuje. W mocy Duch Świętego z odwagą  i nadzieją wejdźmy w kolejny rok naszej służby Kościołowi i apostołowania. Niech nas w tym wspierają święci patronowie Akcji Katolickiej w Polsce  –Św. Jan Paweł II i Św. Wojciech.

Króluj nam Chryste!

                                                                                              W imieniu Zarządu

                                                                              Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

† Mirosław Milewski                                                Urszula Furtak

Krajowy Asystent Kościelny                              Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

 

na rok 2018

Kierunki działania AK w Polsce na 2018 rok

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2018.

 

 1. PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE

Dar i zadanie

W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpocznie realizację nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2017/2019. Wpisano go w hasło „Duch, który umacnia miłość…”, które to zaczerpnięto z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy pojednania.

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku jego realizacji 2017/2018 pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” będzie odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. W szerszy sposób spróbujmy zgłębić ujęcie sakramentu bierzmowania, poprzez który zostaliśmy obdarowani i uzdolnieni do podjęcia misji. Misji, która tak głęboko jest wpisana w istotę działalności Akcji Katolickiej.
W odniesieniu do obecności Kościoła we współczesnym świecie potrzebny jest nam czytelny i odważny zwrot w stronę Pięćdziesiątnicy, w której Duch Święty jawi się w funkcji uświęcania Kościoła. Nasza troska niech będzie nakierowana na budowanie prężnych wspólnot wiary z dojrzałym ujęciem „daru i zadania”. Według uzdolnień, charyzmatów i pełnionych funkcji wsparci na nowo odczytaną mocą Ducha Świętego podejmujmy dzieła apostolskie.

Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijańskiego, pomóż przyjąć i żyć Twoimi darami, pozwól „wypłynąć na głębię” (Łl 5,4).

Formacja

W naszej akcyjnej formacji korzystać będziemy z kolejnych materiałów formacyjnych opracowanych pod redakcją  ks. prof. Tadeusza Borutki, na rok nakreślony Programem duszpasterskim Kościoła
w Polsce, programów duszpasterskich wskazanych przez biskupów miejsca a w sposób szczególny
z nauczania naszego patrona Św. Jana Pawła II, kierowanego do świeckich w Kościele. Pogłębioną formację podejmiemy podczas zaplanowanych międzydiecezjalnych rekolekcji dla liderów AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski.

 1. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

 100 lecie odzyskania niepodległości

W roku 2018 przypada 100 lecie odzyskania niepodległości Polski. Za pasterzami Kościoła w naszej Ojczyźnie zapraszamy do ożywienia naszych postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej. Na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „Chrześcijański kształt patriotyzmu” zachęcamy do podjęcia szerokich działań i inicjatyw patriotycznych.

 Wybory samorządowe

Św. Jan Paweł II wskazywał, że demokracja wymaga dojrzałości, ludzi myślących i ludzi sumienia.  Chrześcijanin jako obywatel jest odpowiedzialny za kształt społeczeństwa, w którym żyje. Dlatego wobec wyborów powinien postępować zgodnie z nauką społeczną Kościoła, która przypomina, że polityka ma być roztropną troską o dobro wspólne. Dlatego też jednych zachęcamy by z odwagą i odpowiedzialnością wyruszyli  po mandat pracy w samorządach, drugich o roztropne wsparcie i właściwe wybory. Brak udziału w  wyborach jest poważnym zaniedbaniem, rezygnacją z prawa i godności osoby ludzkiej, niosącą negatywne konsekwencje dla całej społeczności.

 1. MŁODZI PRZYSZŁOŚCIĄ KOŚCIOŁA

 Synod Biskupów

„Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” to temat XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który zaplanowano w październiku 2018 roku. Jako busolę na drodze do synodu Papież Franciszek powierzył biskupom dokument przygotowawczy. Zachęcamy do podjęcia szczególnej modlitwy w intencji dobrego przygotowania i owoców Synodu.

Światowe Dni Młodzieży

Kolejne 34. spotkanie młodych katolików, z papieżem Franciszkiem, odbędzie się w dniach 22−27 stycznia 2019 w Panamie pod hasłem „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Niezbędne przygotowania będą prowadzone na płaszczyźnie duchowej ale także finansowej. Bowiem głównym składnikiem kosztów jest transport do odległej Panamy. Jako zaangażowani ludzie świeccy, tak jak Maryja, która wiedziała, że jest służebnicą Pana, tak i my spróbujmy podjąć wymierną pomoc w realizacji uczestnictwa młodych w tym wydarzeniu.

 Św. Stanisław Kostka

W 15 sierpnia 2018 roku przypada 450 rocznica śmierci  Św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Św. Jan Paweł II,  13 listopada 1988 r. klęcząc przy sarkofagu polskiego świętego, na rzymskim Kwirynale mówił tak: „«Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele». Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (…). Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata (…). Tak, św. Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”.

Te słowa św. Jana Pawła II pozostają aktualne do dziś. Jako zaangażowani w dzieło Akcji Katolickiej, ale też jako wychowawcy i nauczyciele, podejmijmy próbę bliższego ukazania osoby św. Stanisława Kostki. Niech będzie inspiracją do nawiązania kontaktów i podjęcia inicjatyw ze szkołami i placówkami wychowawczymi. To także idealny patron dla młodych na dzisiejsze trudne czasy.

 1. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II patronuje, już oficjalnie Akcji Katolickiej w Polsce. Wyzwala to w nas zjednoczonych w Akcji Katolickiej jeszcze większe zobowiązanie do życia według przykładu Jego osoby. Niech wzrasta w nas świadomość potrzeby ukazywania innym, poprzez świadectwo swojego życia, papieskiego nauczania, troski i miłości do drugiego człowieka. Człowiek święty to piękny umysł i piękne serce. Niestety, obecne czasy charakteryzuje dość swobodny stosunek do tej najwspanialszej perspektywy. I to jest dla nas wyzwanie, by podjąć próbę aby współczesny człowiek, napotkany obok nas ubogacił swoje wnętrze a nie hołdował tylko zewnętrznej stronie życia. Św. Janie Pawle módl się za nami!

 Sł. Boży Kard. August Hlond i Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński

Popularyzacja nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w 70 rocznicę jego śmierci oraz Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na jego beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do uwzględnienia w działalność DIAK-ów osób, na które w 2018 roku zwraca uwagę polski Parlament.

PODSUMOWANIE

Napełnieni Duchem Świętym i otwarci na Jego dary, niezmiennie kontynuujmy naszą troskę o żywy Kościół lokalny. Pomnażajmy owocność AK poprzez wykorzystanie nadanej nam osobowości prawnej. Urzędy i instytucje oferują wiele możliwości. Zaniedbaniem katolików świeckich, jest dziś oddanie tego pola i środków innym.

Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijańskiego, pomóż przyjąć i żyć Twoimi darami, pozwól „wypłynąć na głębię” (Łk 5,4).

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

      † Mirosław Milewski                                                Urszula Furtak
Krajowy Asystent Kościelny                              Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

na rok 2017

IDŹCIE I GŁOŚCIE
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

 

WPROWADZENIE

W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpoczął realizację ostatniego etapu czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2013 / 2017 „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Naszej misji w Kościele kierunek wyznaczać będzie hasło i szczególna zachęta „Idźcie i głoście”. Od sakramentu chrztu świętego jesteśmy posłani, aby głosić Chrystusa i dzielić się otrzymaną wiarą. Jako ludzie ochrzczeni wszyscy zostaliśmy wezwani do apostolskiego zaangażowania. Idźcie i wy do mojej winnicy (Mt 20, 3-4) to wezwanie Pana Jezusa skierowane jest do każdego człowieka, który przychodzi na świat. (…) nie przyszliśmy no świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, (…) przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad, trwały ślad. Pójść drogami naszego Boga, który zaprasza nas, abyśmy byli politycznymi aktorami, ludźmi myślącymi, społecznymi animatorami – mówił papież Franciszek podczas czuwania modlitewnego w podkrakowskich Brzegach.

Hasło „Idźcie i głoście” jest zaproszeniem do wyjścia, do otwarcia się, do nowego spojrzenia i wyruszenia w drogę, do wykonania ruchu. Za św. Janem Pawłem II (1981 rok) potrzeba nam wykonać:

 - ruch w kierunku samego Boga żywego, który tak bardzo przybliżył się do człowieka,

- ruch w stronę własnego wnętrza, własnego serca i sumienia, które w spotkaniu z żywym Bogiem odsłania właściwą sobie głębię,

- ruch w stronę ludzi, naszych braci i sióstr, których Chrystus stawia na drodze życia naszego,

- ruch w stronę świata, który nieustannie oczekuje na objawienie się synów Bożych w nim.

W tym roku duszpasterskim naszymi przewodnikami będą Maryja i Św. Brat Albert a w naszej akcyjnej wspólnocie również Św. Jan Paweł II. Z nimi to podejmiemy realizację założeń kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

W naszej pracy korzystać będziemy przede wszystkim z materiałów formacyjnych na rok bieżący pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki, Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Programów duszpasterskich dla poszczególnych diecezji na 2017 rok a w sposób niezmienny z nauczania Św. Jana Pawła II, szczególnie na temat świeckich w Kościele. Pogłębioną formację podejmiemy podczas międzydiecezjalnych rekolekcji dla Zarządów DIAK, w czterech miejscach Polski.

MARYJA

Rok 2017 to czas naznaczony obecnością Maryi w naszym polskim narodzie ale i całego świata. Najważniejszym wydarzeniem maryjnym dla Kościoła w Polsce będzie 300 lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. W łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy 300. lecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie (Brazylia) i 100. lecie objawień Matki Bożej w Fatimie (Portugalia).

Naród Polski w trudnych chwilach wielokrotnie zwyciężał z pomocą Maryi. Dlatego dziś zachęcamy do zgłębienia i upowszechnienia praktyki Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła. To jest źródło ufności na każdy czas – napisał 5 grudnia 2003 r. Św. Jan Paweł II. Stańmy do Apelu Jasnogórskiego jako wspólnoty POAK, zaprośmy innych a gdy nie będzie to możliwe módlmy się indywidualnie za pośrednictwem mediów np. TV Trwam.

Jako przygotowanie do ponowienia aktu poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi, konsekwentnie praktykujmy nabożeństwa pierwszych sobót w naszych parafiach. Będzie to realizacja duchowego testamentu Św. Jana Pawła II, jaki nam pozostawiał, wskazując na fatimską drogę pierwszych sobót miesiąca.

W roku Jubileuszowym zapraszamy do szczególnie licznego udziału w Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Zaprośmy Maryję do swojego domu, rodziny i życia. Niech stanie się Królową naszych wszystkich spraw.

ŚW. BRAT ALBERT

W ślad za zachętą polskich biskupów z okazji ogłoszonego w 100 rocznicę śmierci, roku Św. Brata Alberta, zainspirowani patronem czynnej miłości bliźniego, podejmijmy liczne działania, by ten czas stał się przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia oraz 1050-lecia Chrztu Polski. Przyjrzyjmy się bliżej osobie św. Brata Alberta ale też ukażmy tę postać szerzej. Podjęte inicjatywy i czyny miłosierdzia niech będą uwiarygodnieniem tego, co będziemy głosić.

ŚW. JAN PAWEŁ II

Trwa przygotowanie do ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Oczekując na decyzję Stolicy Apostolskiej, podejmijmy duchowe osobiste i wspólnotowe, szczególnie na poziomie naszych POAK przygotowanie do przyjęcia św. Jana Pawła II za naszego patrona. Podejmowane przygotowanie proponujemy zwieńczyć Triduum modlitewnym, bezpośrednio poprzedzającym dzień ustanowienia patrona, oczekiwany w dniu 22 października 2017 r.

Zapraszamy do włączenia się w nurt modlitwy różańcowej „Róż uwielbienia i wdzięczności Bogu za dar i osobę Św. Jana Pawła II”, zapoczątkowaną z okazji Jego kanonizacji i prowadzoną nadal przez DIAK Archidiecezji Krakowskiej. Każdemu zostaje przypisana na stałe jedna tajemnica. Imienne zgłoszenia złożone zostają jako dar ołtarza w Wawelskiej Księdze Różańcowej.

Podejmijmy w diecezjach wyraźne inicjatywy z okazji XVII Dnia Papieskiego, w jego pełnych czterech wymiarach. W bieżącym roku staje się on niejako „bramą”, poprzedzającą bezpośrednio nasze świętowanie, zaplanowane z udziałem licznej rzeszy Akcji Katolickiej w Warszawie. Polecajmy w modlitwach dobre przygotowanie tego wyjątkowego czasu, naszego akcyjnego oddania się Św. Janowi Pawłowi II.

ZAKOŃCZENIE

W tym roku w sposób szczególny słyszymy słowa Pana Jezusa, który mówi do nas „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16 15), „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego. Kontynuujmy nasze przedsięwzięcia tożsame ze środowiskiem poszczególnych naszych diecezji, wychodźmy ze świadectwem i inicjatywami na zewnątrz naszych salek i świątyń. Pamiętajmy o nieustanej modlitwie i zapraszaniu do współpracy naszych kapłanów i polskiej młodzieży. Podejmijmy w diecezjach inicjatywy prowadzące do spotkania osób wywodzących się z KSM. Modlitwą obejmijmy naszą Ojczyznę oraz parlamentarzystów. Zachęceni słowami Św. Jana Pawła II wypowiedzianymi w 2003 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Rzymu Idźmy naprzód z nadzieją.

Króluj nam Chryste!

W imieniu
Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
 Snap11

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2016 r.

 

1. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej był ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia. Przenieśmy jego idee do diecezji i parafii. Dokonajmy podsumowania naszej lokalnej działalności w czterech, wyznaczonych przez kongres obszarach : społeczeństwa, rodziny, polityki i kultury i wyznaczmy zadania na przyszłość, kierując się potrzebami środowiska.

2. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, które odciskają coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie. Aby im przeciwdziałać potrzebna jest silna Akcja Katolicka, która z nowym zapałem i nową energią przystąpi do działania. Podejmijmy trud zorganizowania kongresów diecezjalnych, które ożywią działalność Akcji Katolickiej w diecezji i parafiach.

3. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wielkie wyzwanie dla polskiego Kościoła. Włączając się w ich organizację w swoich diecezjach, nawiążemy współpracę z młodymi ludźmi, których pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej.

4. 1050 rocznica chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary i ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii, która zakorzeniona jest w chrześcijaństwie. Opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego społeczeństwa, usprawiedliwianego tak zwanym rozdziałem państwa od Kościoła podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.

5. W Roku Miłosierdzia, rozpropagowanie wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie dzieł miłosierdzia wpisanych w działalność charytatywną (uczynki miłosierdzia co do ciała) i duchową (uczynki miłosierdzia co do duszy np. posty i róże inicjatywy, które wpisują się w naturalne przestrzenie naszej działalności), zachęcenie do nawiedzanie Jubileuszowych Kościołów Odpustowych w naszych diecezjach.

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2015

Liturgia i modlitwa

Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy.

Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nad wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach.

Święty Jan Paweł II mówił: „Z Cove de Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję. Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozprzestrzeniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację materialistyczną” (przemówienie z 13.05.1991r. skierowane do biskupów portugalskich). Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest  pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata. Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeszy wiernych :

- nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

- codzienny różaniec

- modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie.

 Problematyka społeczna

I. Rodzina

Społeczeństwo boryka się dziś z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami dramatycznie zwiększającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących w wolnych związkach, którzy  nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Wielu, w imię wygodnego życia bez zobowiązań odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do antykoncepcji i aborcji.

Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniem Akcja Katolicka powinna :

Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.

Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.

Uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach nauczania.

Podejmować działania na rzecz rodzin.

II. Polityka

 W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.

Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskim.

Zagadnienia organizacyjne

Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku, a zarazem spojrzenie w przyszłość.

W ramach przygotowania do kongresu podejmijmy trzy zadania:

- niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę,

- przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowaną do najmłodszych – dzieci i młodzieży,

- nawiążmy współpracę przynajmniej z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem   działającym w parafii i w diecezji.

Wspieranie przygotowań organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży.

Formacja

Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.

Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae  Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.

Zapoznanie się z EVANGELII GAUDIUM papieża Franciszka.

   Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2014

Niosąc w naszych sercach szczerą wdzięczność za owoce zakończonego Roku Wiary rozpoczynamy z nadzieją nowy rok duszpasterskiej troski, wpisany w liturgiczne doświadczenie tajemnic Zbawienia. Przygotowując się do 1050 rocznicy Chrztu Polski i wielkiego dzieła Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pragniemy odnowić w sobie doświadczenie Mocy Boga prowadzącego nas przez wiarę i chrzest do świadectwa. Jakże wielką radością, ale i wyzwaniem jest oczekiwanie na dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Jego osoba stanowi potwierdzenie zwycięstwa Boga w życiu i poprzez życie pokornego ucznia.

Czytaj więcej...