Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

Informacje

Jak zakładać Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Zapraszamy do wspólnego działania  w Akcji  Katolickiej

Podstawowe zadania Akcji Katolickiej:

„- realizacja powszechnego powołania do świętości,

-  zaangażowanie w intensywną formację chrześcijańską,

-  posługa na rzecz komunii kościelnej,

-  nowa ewangelizacja,

-  czynny udział w budowie bardziej ludzkiego świata.”

/Adhortacja Christifideles laici Jan Paweł II/

 

 Od początku działalności Kościoła ludzie świeccy pomagali Apostołom w ich ewangelizacyjnej posłudze. Dzisiejszym czasom i ludziom potrzebna jest inspiracja duchowo – religijna i moralna. Włączenie się w Akcję Katolicką katolików świeckich – ludzi dobrej woli tworzy okazję do współodpowiedzialności za Kościół i przyczynia się do odnowy. Odważne otwarcie się na sprawy ludzi pozwoli przyjrzeć się ich sytuacji życiowej, przemyśleć i ocenić ją w świetle wartości chrześcijańskich oraz działać promując czyny wiary. Tę cenną misję ewangelizacyjną można realizować włączając się w Akcję Katolicką działającą w naszych parafiach. Akcja Katolicka jest szczególną formą posługi na rzecz wzrostu chrześcijańskiej wspólnoty. Akcja Katolicka może nam katolikom pomóc skuteczniej głosić prawdy Ewangelii oraz odnaleźć swoje miejsce w społeczności, w której żyjemy.

 

Jak zakładać Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Podstawową jednostką AK są Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej (POAK). Aby założyć Oddział należy

- Zawiązać grupę inicjatywną przy ścisłej współpracy z księdzem proboszczem;

- Kandydat na członka POAK składa oświadczenia o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej w charakterze członka zwyczajnego;

- Zgłosić chęć założenia POAK do Zarządu Diecezjalnego lub Asystentowi Diecezjalnemu;

- W sprawach dotyczących powołania parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej oraz ich działalności można konsultować się z Diecezjalnym Asystentem Kościelnym lub z prezesem Zarządu Diecezjalnego;

- Zorganizować spotkanie grupy wiernych, którzy są zainteresowani tą formą działalności świeckich w Kościele. Na spotkanie zaprasza się Prezesa Diecezjalnego oraz Asystenta Diecezjalnego;

- Na  spotkaniu  Parafialnej Grupy Inicjatywnej AK spośród jej członków wybierany jest Koordynator grupy. Parafialnym Asystentem jest Ksiądz Proboszcz lub inny kapłan przez niego delegowany. Grupa spotyka się na spotkaniach formacyjnych zapoznając się ze Statutem AK oraz innymi materiałami dotyczącymi działalności AK;

- Po roku stażu, odbywa się uroczyste przyjęcie w poczet członków AK całego POAK:

- Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej podejmuje uchwałę o powołaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i o przyjęciu członków. O swej decyzji poinformuje księdza proboszcza. Po tej procedurze Parafialny Oddział może rozpocząć statutową działalność;

- Po formalnym powołaniu POAK przeprowadzane są wybory kandydatów na Prezesa Zarządu POAK. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje ks. Biskup Ordynariusz spośród wybranych trzech kandydatów, Na pierwszym Walnym Zebraniu członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej należy wybrać Zarząd i Komisję rewizyjną.

- Parafialny Asystent Kościelny jest mianowany przez ks. Biskupa Ordynariusza.

Do grona kandydatów POAK mogą być przyjmowane osoby:

 - ochrzczone i zachowujące pełną jedność z Kościołem;

 - praktykujący katolicy, gotowi czynnie uczestniczyć w życiu parafii i lokalnej społeczności;

 

 Na Zebraniu Założycielskim powinno się sporządzić protokół, który powinien zawierać:

1.Datę i miejsce zebrania.

2. Podać siedzibę (adres) POAK.

3.Podać przewodniczącego i sekretarza zebrania.

4.Zaznaczenie, w jakim celu odbywa się zebranie – "Zebranie Założycielskie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej" w parafii ...

5.W  protokole wymienić imiennie Członków Założycieli.