Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

Programy spotkań

16.01.2022 roku o godz,12.00 w Kruszynie

Program:

VI Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej

1. Powitanie i modlitwa / Ks. Łukasz Grabiasz  Diecezjaly Asystent AK oraz  prezes Akcji Katolickiej Mariola Rakiewicz/

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania - w głosowaniu jawnym,

3. Przyjęcie programu zebrania - w głosowaniu jawnym /uchwała/

4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków  /2 osoby/ -  w głosowaniu jawnym

5. Zatwierdzenie  przez Radę  DIAK Regulamin Wyborów -     /uchwała/

6.Przedstawienie sprawozdań za okres kadencji  i ich przyjęcie:

     a/ sprawozdanie prezesa,

     b/ sprawozdanie skarbnika,

     c/ sprawozdanie komisji rewizyjnej

     d/ możliwość zabrania głosu w sprawie sprawozdań,

      e/ Uchwała Rady w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

7. Wybór komisji skrutacyjno - mandatowej /3osoby/

8. Podanie informacji przewodniczącego zebrania kogo wybieramy:

        a/kandydatów na Prezesa Zarządu

       b/ proponujemy kandydatów do Rady / W skład Rady wchodzą prezesi Parafialnych  Oddziałów Akcji Katolickiej oraz  osoby mianowane przez Biskupa Włocławskiego./

       c/członków Zarządu,

       d/członków Komisji Rewizyjnej,

       e/ delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

       f/ Wybór 3 kandydatów na Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym  /z prezesów oddziałowych/,

 9.Proponowanie kandydatów do Rady do zatwierdzenia ks. Biskupa / Oddziały Parafialne/

10. Wybór 5 członków zarządu,

11. Wybór 3 członków komisji rewizyjnej,

12. Wybór delegata do Rady Krajowego Instytutu      

13. Rozpatrzenie zgłoszonych  uchwał, wniosków i stanowisk.