Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

Stanowiska DIAK

Stanowisko z dnia 21-11-2015

Stanowisko Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej

W obronie "Okien Życia"

Włocławek, 21 listopada 2015 r.

 

Mając na uwadze stanowisko Komitetu Praw Dziecka ONZ zawierające najnowsze zalecenia dla Polski, dotyczące wykonywania Konwencji Praw Dziecka (dokument o sygnaturze CRC/C/POL/CO/3-4), który to zwracając uwagę na prawo do tożsamości, jednocześnie krytycznie odnosi się do "okien życia" (p. 20) oraz zaleca Polsce ich likwidację (p. 21) - wzywamy Komitet do rewizji swojego stanowiska.

Uznajemy, iż Komitet słusznie zwraca uwagę na znaczenie prawa do tożsamości,  jednocześnie przypominając , iż pierwszym prawem wśród praw człowieka jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci,  i to prawo warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw! Prymat prawa do życia uznaje także Konwencja.  „Okna życia”, choć stanowią rozwiązanie nieoptymalne, jednakowoż pozwalają na uratowanie życia dzieci  w sytuacjach skrajnych, i z tego właśnie powodu nie powinny być likwidowane .

Traktaty międzynarodowe muszą gwarantować te prawa człowieka i te standardy, które faktycznie są uniwersalne i powszechnie popierane przez państwa będące ich stronami. Nie mogą być wykorzystywane do wywierania presji na te państwa w celu zmuszenia ich do zaakceptowania systemu wartości, polityk czy praktyk obcych ich kulturze i przeciwnych woli ich narodom.

Komitet Praw Dziecka, jako organ monitorujący, powołanym do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem Konwencji o prawach dziecka, nie posiada legitymacji do domniemywania swoich uprawnień i działania ponad udzielony mu mandat. Komitet nie posiada uprawnień ani do wydawania prawnie wiążących decyzji, ani nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy państw – stron Konwencji, nie może również nakładać na państwa-strony obowiązków nie wynikających wprost z Konwencji. Nie jest także uprawniony do wydawania prawnie wiążących interpretacji Konwencji. Konwencja nie przyznaje mu takiego uprawnienia.

Wątpliwość zatem budzi aktywność Komitetu Praw Dziecka, który w swoich ogólnych zaleceniach w rzeczywistości dokonuje interpretacji norm Konwencji, i co więcej, wyraża krytykę Polski w zakresie istnienia „okien życia” w oparciu o własne interpretacje norm Konwencji, przekraczając tym samym zakres swoich uprawnień.

                                                                                                                            

Przewodniczący zebrania

Zdzisław  Boksa