Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

Kronika

Lata 1993 - 1996 Odbudowa Akcji Katolickiej w Polsce po 1993

1993   

  Papież Jan Paweł II zwraca się do biskupów mówiąc o wiernych świeckich, „którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Papież przypomniał, że „Akcja Katolicka w Polsce była żywa i przynosiła wiele owoców. Trzeba więc, aby ożyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

24 -06- 1995

 Prace przygotowawcze zmierzające do odbudowania Akcji Katolickiej w III Rzeczypospolitej rozpoczęły się w roku 1996. Powołano wówczas Komitet Organizacyjny, na czele którego stanął bp Piotr Jarecki z Warszawy. Wraz z nim współpracowało kilku kapłanów z różnych diecezji, m. in.: ks. Tadeusz Borutka z Bielska-Białej, ks. Józef Niżnik z Przemyśla, ks. Stefan Schudy z Poznania, ks. Jan Siedlarz z Tarnowa. Komitet ten miał za zadanie przygotować materiały potrzebne do powołania Akcji Katolickiej. Warto wspomnieć także, że w celu opracowania zasad funkcjonowania Akcji Katolickiej w Polsce Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca w dniu 24 czerwca 1995 r. powołała Ogólnopolski Instytut Akcji Katolickiej w składzie: abp. J. Michalik metropolita przemyski, bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy w Warszawie, prof. J. Pietrzak, Ostrów Wielkopolski i dr A. Pietrzak, Warszawa. Do głównych zadań zespołu należało rejestrowanie poszczególnych Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej, ułatwienie wzajemnych kontaktów oraz przygotowanie projektu statutu Ogólnopolskiego Instytutu Akcji Katolickiej.

17-03-1995

List Biskupów Polskich „Akcja Katolicka w służbie nowej ewangelizacji” podpisany przez Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów obecnych na 275 Konferencji Episkopatu Polski. Była to pierwsza oficjalna wypowiedź Biskupów Polskich na temat Akcji Katolickiej. Wcześniej wypowiadali się na ten temat niektórzy biskupi diecezjalni w różnej formie (artykułów, wywiadów itp.). 

          "Od początku działalności Kościoła, ludzie świeccy pomagali Apostołom w ich ewangelizacyjnej posłudze (zob. Rz 16; Flp 4,31 i in.). Współdziałanie to dostrzegamy także na przestrzeni wieków. Tak więc, dobrze zorganizowana współpraca świeckich w apostolstwie hierarchicznym należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła.

Prawdę tę przypomniał na nowo Katechizm Kościoła Katolickiego ucząc, że Chrystus pełni swe prorocze zadania nie tylko przez hierarchię, ale także przez świeckich, którzy świadcząc o Chrystusie, zarówno słowem jak i przykładem życia ,włączają się aktywnie w ewangelizację (por. KKK, 904-906)....

W czasie ostatniej wizyty biskupów polskich w Rzymie, zwanej Ad Limina, Ojciec św. pozytywnie ocenił pracę Kościoła w Polsce. ..

....Jednakże na duszpasterskiej mapie Polski Papież zauważył brak sprawdzonej w innych krajach ponadpokoleniowej formy apostolstwa świeckich, którą zalecił wprowadzić. Jest nią "Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna" - mówił Jan Paweł II w dniu 12.01.1993 roku. A więc bez Akcji Katolickiej Kościołowi w Polsce czegoś brakuje...

...Jednym z elementów istotnych dla Akcji Katolickiej jest jej inspiracja duchowo-religijna i moralna....

....W dzisiejszych czasach fundamentalnego znaczenia nabiera posługa Kościoła wobec kultury... Pamiętamy

o roli Kościoła na tym polu, kiedy to naszą polską kulturę chciano za wszelką cenę pozbawić tych korzeni,

z których wyrosła, tzn. korzeni chrześcijańskich... Dzisiaj także kultura znalazła się w stanie kryzysu i zachwiania

w sferze najbardziej podstawowych wartości... Spór o polską kulturę trwa w dalszym ciągu, a nawet pod wieloma względami się nasilił. Dlatego nie może zabraknąć zdecydowanego głosu Kościoła i jego wysiłku ewangelizacyjnego w tej dziedzinie...

....Sferą, która dzisiaj w Polsce wymaga wielkiego wysiłku ewangelizacyjnego jest życie gospodarczo-społeczne... Kościół w Polsce również dzisiaj nie przestaje być rzecznikiem sprawiedliwości i solidarności społecznej oraz obrońcą tych, których dotykają rozmaite formy niesprawiedliwości...

Biskupi zwracają się dziś do kapłanów i katolików świeckich o pomoc w podjęciu tych licznych zadań. Sposobem budzącym szczególną nadzieję będzie powołanie Akcji Katolickiej jako wspólnego dzieła katolickiej Polski w wysiłku odrodzenia moralnego i nowej ewangelizacji, aby przeniknąć Ewangelią miłości każde serce i każdą dziedzinę życia społecznego.

Mamy nadzieję, że każdy kapłan i wszyscy chrześcijanie, a zwłaszcza ci, którzy już znają trud pracy dla Ewangelii, włączą się najpierw we własnej parafii w grupę Akcji Katolickiej...., aby przeżyć bliskość Chrystusa tam obecnego, "bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich" (Mt 18,20).

Ufamy, że Kościół ożyje w sercach wielu ludzi poprzez podjęty wysiłek systematycznej refleksji nad pogłębieniem wiary, przez modlitwę i realizowany program działania. Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach! Trzeba, aby i dziś "Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju" (Dz 13,49).

Na trud i radość nowej ewangelizacji z serca wam błogosławimy.

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi  Obecni na 275 Konferencji Episkopatu Polski.   7 maja 1995 r.

2-05-1996

 Z upoważnienia 275 Konferencji Plenarnej Episkopatu  Polski ,obradującej w Warszawie w dniach 16-18 marca 1995 r., ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, powołał Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie. Wspomniana Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut Akcji Katolickiej w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski na 282. Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 2 maja 1996 r., powołała  ks. bpa Piotra Jareckiego na Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej. Ksiądz Biskup  funkcję tę spełniał aż do 20 czerwca 2003 r.

 

 

 

2-05-1995

 

 


Dekret powołujący AK w Polsce

Dekret KEP Polski z dn. 2.05.1995. powołujący Akcję Katolicką w Polsce

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa, skr. Pocz. 28

tel. (22)389251; fax. (22)38-09-67

Warszawa, dnia 2 maja 1995 r.

SEP-700-4

D E K R E T

Z upoważnienia 275 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski obradującej w Warszawie w dniach 16-18 marca 1995 r., powołuję Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie (ul. Dziekania 1) jako publiczne stowarzyszenie katolików świeckich (por. kan. 312 § 1, 2° Kodeksu Prawa kanonicznego oraz art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.).

Akcja Katolicka w Polsce, wypełniając zadania wynikające z powołania świeckich do współodpowiedzialności za budowanie Ciała Chrystusowego (por. kan. 208 KPK), będzie się kierować Statutem zatwierdzonym przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski.

 (-) +Józef Kardynał Glemp

Przewodniczący Konferencji Episkopatu

Prymas Polski

(-) Bp Tadeusz Pieronek

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

 

 Lata 1995 -1999 Odbudowa Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej po 1993