Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
za45.jpg

O wierze

   W dniu 16-10-2013 roku na spotkaniu POAK św. Wojciecha i zespołu "Caritas" przy parafii św. Wojciecha w Koninie ks. prałat Józef Wysocki omówił Encyklikę "Lumen Fidei" - Światło Wiary Ojca św. Franciszka.

Encyklika "Lumen Fidei" - Światło Wiary skierowana jest do biskupów,

 

prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i do wszystkich wiernych świeckich o wierze. Wiara rodzi się ze słyszenia.

Papież Jan XXII zwołuje Sobór Watykański II (1962-1965), a dokończył Sobór Watykański II papież Paweł VI.

Encyklikę "Lumen Fidei" na rok wiary rozpoczął papież Benedykt XVI, a dokończył papież Franciszek. Kto wierzy - widzi więcej, a widoki dzięki światłu.  Bywają złudne światła, które szybko gasną, a zawierzyć Światłu, czyli Chrystusowi, to jest droga pewna.

Wiara rodzi się ze spotkania z Bogiem żywym, z Bogiem osobowym. Możemy wiarę rozpoznać poprzez poznane treści. Wiara jest domem, wiarę trzeba przyjąć sercem. W Kościele każdy całe życie staje się wierzącym. Dar wiary trzeba ciągle karmić poprzez intensywność życia z Chrystusem. Wzorem podążającym za Bogiem jest postać Abrahama, jako naszego Ojca w wierze. Bóg jest zawsze związany z człowiekiem, gdyż jest Bogiem Osobowym.

Człowiek zawsze egzystuje dzięki Bogu, człowiek wierny otrzymuje siłę od Boga. Wiara jest bezinteresownym darem Boga, która wymaga pokory i odwagi.

Poznanie Chrystusa jest poznaniem Boga Ojca. Najwyższym dowodem miłości Boga do człowieka jest śmierć Chrystusa na Krzyżu.

Chrześcijaństwo opiera się na Krzyżu Chrystusa. Wiara Chrystusa zbawia nas, pozwala rozpoznać Go i wyznawać jako Syna Bożego. Dzięki wierze możemy Go dotknąć i otrzymać moc Jego łaski. Wiara to dotykanie sercem.

Wiara ma wymiar wspólnotowy - eklezjalny. Wiara nie jest sprawą prywatną, gdyż rodzi się ze słuchania, musi być przekazywana z pokolenia na pokolenia. Wiara to znajomość prawdy, znajomość miłości, wiara połączona z rozumem.

W swojej encyklice "Fides et ratio" bł. Jan Paweł II pokazał, że wiara i rozum wzajemnie się umacniają. Musi być dialog między wiarą, a rozumem, ciągłe podążanie za Chrystusem.

Wiara nie jest zarezerwowana tylko dla chrześcijan, lecz dla ludzi dobrej woli. Otrzymana wiara musi być we wspólnocie.

Chrzest jest początkiem wiary. Pomocą w wierze są Sakramenty, a umocnieniem jest rodzina, należy znać swoją tożsamość - wiem kim jestem.

Papież zwraca uwagę na ciągły kontakt z Bogiem Osobowym. Eucharystia to ciągły kontakt z Bogiem. Filary, które pomagają nam to wiara, modlitwa, dekalog.

Wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych. Wiara jest lampą rozświetlającą nasze ciemności nawet w obliczu śmierci.

To w słabości i cierpieniu objawia się i zostaje odkryta moc Boża, przewyższająca nasze słabości i nasze cierpienia.

Wzorem wiary jest postać Maryi, jako Matki Kościoła. "Błogosławiona jesteś któraś uwierzyła." Matko, wspomóż naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie.

Halina Bryja