Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

na rok 2020

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2020

Wielka tajemnica wiary
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

  1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Źródłem kierunków formacji członków Akcji Katolickiej jest „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022” z hasłem „Eucharystia daje życie”. W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Realizację wyznaczonego przez KEP programu rozpoczynamy wraz z pierwszą niedzielą Adwentu.

Zadania członków Akcji Katolickiej 

Propozycja programu duszpasterskiego Kościoła, zachęca nas członków Akcji Katolickiej a więc ludzi podejmujących odpowiedzialność za nasze wspólnoty parafialne, do zainicjowania i czynnego włączenia się w zaadoptowanie programu na potrzeby parafii. Odnowa oblicza lokalnej wspólnoty wiernych doprowadzi do odnowy oblicza wspólnoty całego Kościoła i Ojczyzny. Włączmy się więc:
– w tworzenie parafialnych zespołów liturgicznych, zaangażowanych w celebrację Mszy św., szczególnie niedzielnych,
– dalsze rozwijanie posługi nadzwyczajnych szafarzy,
– w budzenie powinności dawania świadectwa w rodzinie i parafii o świętowaniu niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu,
– świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym, poprzez utworzenie pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty.

Formacja

W kolejnym roku naszej chrześcijańskiej wędrówki stajemy gotowi do współrealizacji wyznaczonego na kolejne trzy lata programu, w którym szczególne światło wskazuje nam na Eucharystię. Pomogą nam w tym opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych między diecezjalnych rekolekcji. Zachęcamy także do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji w DIAK-ach, które dotychczas tej formy nie podejmowały. Proponujemy również, lekturę dokumentów Kościoła w tym encyklik: „Ecclesia de Eucharistia” św. Jana Pawła II oraz  adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”.

  1. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

 Świętując 100 lecie niepodległości Polski

Nadal w Polsce podejmowane będą dalsze obchody z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości.
Uchwały Sejmu RP w kolejnym roku tych obchodów upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku w jej 100. Rocznicę Cudu nad Wisłą. Ponadto Sejm RP ustanowił patronów roku 2020.  Uhonorowani zostali: Św. Jan Paweł II – papież, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Teodor Axentowicz. W kontekście naszych społecznych inicjatyw zachęcamy do bliższego ukazania tych postaci. Niech staną się inspiracją do planowanych konferencji i wystaw. Ukażmy ich odwagę i zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej.

  1. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

90 rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce

W roku 2020 przypada 90 rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce. W ślad za nauczaniem Papieża Piusa XI i wskazaniem istotnego zadania dla świeckich skupionych w Akcji Katolickiej, 24 listopada 1930 r. kard. August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Zredagowany przez Prymasa Hlonda Statut 27 listopada 1930 r. zatwierdził Pius XI. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, najwyższą sankcję prawną.

Zachęcamy by podczas tegorocznych Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, naszego Święta patronalnego zaakcentować w DIAK-ach tę rocznicę. Włączmy się w modlitewne wsparcie procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Obchody krajowe 90 rocznicy powołania Akcji Katolickiej w Polsce podejmiemy łącznie ze zbliżającą się XXV. rocznicą powołania odrodzonej Akcji Katolickiej przypadającą w maju 2021 roku.

 Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności, jego obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka a od 2017 roku Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – św. Jana Pawła II. Zachęcamy do podjęcia szeregu inicjatyw wyrażających wdzięczność i hołd Wielkiemu Papieżowi. Sięgając do źródeł chrześcijaństwa Papież uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta została Polska i Europa, a które dziś próbuje się podważyć i zniszczyć. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił będzie szczególnie dla nas, skupionych w Akcji Katolickiej inspiracją do troski o umocnienie wielkiej tajemnicy wiary. Podążajmy nie tylko papieskimi trasami, ale nade wszystko wędrujmy z jego nauczaniem, mocą i wytrwaniem. Nieustannie poprzez wstawiennictwo naszego Patrona, prośmy by wspierał Akcję Katolicką w Polsce.

 Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński

Akcja Katolicka weźmie udział w uroczystości beatyfikacyjnej Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zachęcamy do trwania na modlitwie oraz ciągłego odkrywania pozostawionego nauczania. Niech wzorem dla nas będzie jego odwaga i bezgraniczne zawierzenie Maryi.

 

PODSUMOWANIE

Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest możliwe bez uwierzenia w Tego, Który realnie i prawdziwie jest obecny w Eucharystii. Wprowadzajmy Chrystusa w samo centrum spraw ludzkich. Zjednoczeni w formacji, modlitwie i działaniu nie pozwalajmy na postępującą sekularyzację. Mocą płynącą z Eucharystii dawajmy z odwagą świadectwo wiary i stanowczy opór atakom kierowanym na Kościół.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

   

   † Mirosław Milewski                                                     Urszula Furtak
   Krajowy Asystent Kościelny                                  Prezes Akcji Katolickiej w Polsce