Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

" Wielu uczniów się wycofało i już z nim nie chodzi"

    18 października 2014r. w Licheniu – odbyło się spotkanie diecezjalnych struktur Akcji Katolickiej, w głównej mierze poświęcone dokonaniu niezbędnych zmian w statucie.   W zebraniu uczestniczyli prezesi i przedstawiciele Oddziałów Parafialnych z Konina, Chodcza, Dobrej, Osięcin  oraz z Sadlna. 

Zaproponowane zmiany dają szersze pole organizacji do działań w obszarze publicznym oraz dostosowują dotychczasowe przepisy  do przepisów krajowych zawartych w Statucie Akcji Katolickiej.

Stosowną uchwałę w tym przedmiocie podjęła Diecezjalna Rada. Prezes Zarządu Diecezjalnego, Mariola Rakiewicz, omówiła istotne sprawy statutowe, programowe  i  organizacyjne, które zostaną zrealizowane, już w oparciu o przepisy znowelizowanego statutu, po zatwierdzeniu zmian przez Biskupa Ordynariusza. Dyskusja dotyczyła w szczególności:  kondycji organizacji, planów jej rozwoju i finansowania. Nakreślono kryteria  przeprowadzenia wyborów władz Akcji Katolickiej, na szczeblach diecezjalnym i parafialnym. Przyjęto ramowy plan działalności  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Roku Duszpasterskim 2014/2015.

                Po zebraniu Diecezjalnej Akcji Katolickiej  jego uczestnicy przeszli do Oratorium, miejsca upamiętnienia Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Oratorium zostało odsłonięte podczas trzeciej pielgrzymki Solidarności  do Matki Bożej Licheńskiej. W Oratorium obok obrazu Błogosławionego są  wmurowane tabliczki fundatorów bazyliki Licheńskiej ze wszystkich struktur związku. Natomiast od 3 lat pod obrazem znajduje się tabernakulum z relikwiami Błogosławionego. Po krótkiej modlitwie przy relikwiach Bł. Ks. Jerzego przeszliśmy pod pomnik Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz pomnika Powstania Solidarności.

Pomnik Powstania Solidarności poświęcony najpiękniejszej wartości jaka przetrwała w dziejach Solidarności, miłości do Boga i Ojczyzny. Obok stoi pomnik niezłomnego obrońcy praw boskich i ludzkich, pomnik Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Pomnik "Powstania Solidarności " odsłaniał przewodniczący związku Marian Krzaklewski. Natomiast pomnik Błogosławionego  ks. Jerzego odsłonił ks. Bp. Bronisław   Dembowski wraz z matką ks. Jerzego. Dodam, że uroczystość ta zgromadziła ponad 25 tys. wiernych i 200 sztandarów związkowych.

Dziś, w 30 rocznicę śmierci Bł. ks. Jerzego, przytoczę słowa jakie skierowałem 11 lat temu ( jako organizator Pierwszej Pielgrzymki Solidarności) do jednego z redaktorów :

„..Te dwa pomniki odsłaniamy dlatego , aby utrwalić prawdę o Solidarności- bo nie jest tak, że Solidarność jest tylko bazą dla elit politycznych. Solidarność to przede wszystkim piękna karta historii, zapisana ofiarnym wołaniem o wolność i prawdę w wymiarze życia społecznego i politycznego. Symbolem tego wołania jest ks. Jerzy, przed piętnastu laty bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL. Ksiądz Jerzy niczym apostoł "solidarności w prawdzie"  jest symbolem wartości, które zostały zapomniane w nowej rzeczywistości. Jest jednocześnie ofiarą nienawiści, którą na różne sposoby uprawiał system oparty na teorii walki klas. Wprawdzie ten system przeszedł do historii, ale nie może być zapomniany. O historyczną pamięć woła tysiące ofiar tego systemu  - również męczeńska ofiara kapłana, orędownika "solidarności w prawdzie".

Usytuowanie obu pomników - Solidarności i Księdza Jerzego  - na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski i przygotowana uroczystość odsłonięcia ich w dziesiątą rocznicę przejścia Polaków do wolności w jakiś sposób woła o nasz powrót do korzeni. Zmusza do refleksji nad istotą tego co "Solidarność" stanowi, do czego zobowiązuje i dokąd prowadzi . "Solidarność" rozumiana nie tylko jako związek zawodowy, ale jako zadanie do wypełnienia. To zadanie zostało określone w testamencie zostawionym przez księdza Jerzego i zawarte w słowach św. Pawła: "nie daj się zwyciężać  złu, ale zło dobrem zwyciężaj".  Tego zadania nie da się wypełnić jedynie ludzkim wysiłkiem. Do wypełnienia tego zadania potrzebna jest współpraca z Łaską Boga. Jednak uznanie tej prawdy nie przychodzi nam łatwo w nowej,  liberalnej rzeczywistości życia."

Każdego dnia Pan pyta " Czy i wy chcecie odejść ?"

Licheń, 18-10-2014

Grzegorz Ziółkowski