Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

Regulaminy

Regulamin wyborów w DIAK Diecezji Włocławskiej

                     Rozdział 1

                                      Postanowienia ogólne

§1

Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o:

1. Statut - rozumie się przez to Statut Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej,

2. Zarząd - rozumie się przez to Zarząd  Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej,

3. Prezes Zarządu- rozumie się przez to prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej,

4. Przewodniczący  Rady  – rozumie się przez to przewodniczącego Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej,

5. Komisja Rewizyjna - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej,

6. Delegat do Rady Krajowej- rozumie się przez to Delegata do Rady  Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

7. Rada- rozumie się przez to Radę  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,

 

8. Członkowie DIAK - rozumie się przez to członków Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej.

 

§2       

Regulamin dotyczy wyborów:

1. kandydatów na Prezesa Zarządu,

2. członków Zarządu,

3. członków Komisji Rewizyjnej,

4. delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

§3

1)     Rada wybiera spośród siebie  trzech kandydatów na  Prezesa Zarządu. Kandydatów tych przedstawia ks. Biskupowi Diecezjalnemu Diecezjalny Asystent Kościelny,

2)     Wybory członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegata do Rady Krajowego Instytutu odbywają się spośród zwyczajnych członków Rady po :

- mianowaniu Prezesa Zarządu przez ks. Biskupa Diecezjalnego

- oraz ewentualnym mianowaniu do Rady innych członków Akcji Katolickiej działających w diecezji  przez ks. Biskupa Diecezjalnego z własnej inicjatywy lub na wniosek Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

3)      Wiceprezesa, Sekretarza, i Skarbnika Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu  na wniosek prezesa Zarządu większością głosów w głosowaniu tajnym,

     a/sekretarz lub skarbnik mogą pełnić funkcję wiceprezesa.

4)      Wybory członków Komisji Rewizyjnej odbywają się po rozstrzygnięciu wyborów członków zarządu.

§4

W wyborach czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) oraz bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje wszystkim członkom Rady.

§5

Zebranie wyborcze prowadzi przewodniczący zebrania, wybrany w głosowaniu jawnym z członków Akcji Katolickiej w oparciu o przepisy Statutu i niniejszy Regulamin.

                                            Komisja Wyborcza /Komisja Mandatowo - Skrutacyjna/

§6

1.Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza  zwana inaczej Komisją Mandatowo - Skrutacyjną liczącą nie mniej niż trzy osoby.

W skład Komisji Wyborczej wchodzą członkowie DIAK.

2.Komisja Wyborcza jest wybierana przez Radę w głosowaniu jawnym.

3.Rada przed wyborem Komisji Wyborczej ustala w głosowaniu jawnym jej liczebność.

§7

1.W przypadku zgłoszenia jako kandydata osobę wchodzącą w skład Komisji Wyborczej, wyrażenie zgody na kandydowanie przez tę osobę jest równoznaczne z ustąpieniem jej z Komisji Wyborczej.

2.W przypadku zmniejszenia składu Komisji Wyborczej, Rada  w głosowaniu jawnym uzupełni jej skład.

                                    Zgłaszanie kandydatów

§8

Przed przeprowadzeniem zgłaszania kandydatów, Rada w głosowaniu jawnym ustala liczbę wybieranych:

1)     członków Zarządu (od sześciu do dziesięciu w tym prezes),

2)     członków Komisji Rewizyjnej (trzech do pięciu).

3)     delegatów do Rady Krajowej.

§9

Wybory przeprowadza się spośród członków Rady, którzy:

1.zostali zgłoszeni przez członka Rady,

2. wyrazili zgodę na kandydowanie.

§10

Każdy członek Rady obecny na zebraniu może zgłosić pisemnie lub ustnie tylu kandydatów, ile osób w danych wyborach jest wybieranych.

§ 11

Po zakończeniu zgłaszania kandydatów Komisja Wyborcza sporządza listę osób kandydujących w kolejności alfabetycznej (listę wyborczą).

Na liście umieszcza wszystkich zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę

na kandydowanie i są członkami Rady.

§ 12

Przed głosowaniem każdy członek Rady ma prawo zadawać pytania osobom kandydującym.

                                          Głosowanie

§ 13

Wybory są ważne, o ile uczestniczyła w nich co najmniej połowa członków Rady.

§ 14

W wyborach każdy obecny członek Rady może oddać głos na tylu kandydatów, ile osób jest wybieranych. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje jego nieważność.

§ 15

Głosowanie jest tajne. Oddanie głosu na daną osobę oznacza się znakiem „X” obok jej nazwiska na liście wyborczej.

                                         Ustalenie wyników wyborów

§ 16

1. Wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów i uzyskały ponad 50% ważnie oddanych głosów.

2. Gdy w pierwszym głosowaniu ponad 50% oddanych głosów uzyska mniej kandydatów niż liczba osób wybieranych, przeprowadza się drugą turę głosowania. W tym przypadku na liście do głosowania umieszcza się dwukrotnie więcej kandydatów niż liczba osób wybieranych w drugiej turze. W drugiej turze mogą brać udział tylko ci kandydaci, którzy brali udział w pierwszej turze głosowania.

3.Na liście do głosowania w drugiej turze umieszcza się tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani w pierwszej turze, a uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

4.Przy ustaleniu osób wybranych w drugiej turze wyborów, nie bierze się pod uwagę wymogu uzyskania 50% ważnie oddanych głosów.

§ 17

W przypadku uzyskania w wyborach przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, a wynik głosowania wskazuje, że tylko niektórzy z nich powinni zostać wybrani, przeprowadza się drugą turę wyborów pomiędzy tymi kandydatami. Przy ustaleniu wyników wyborów stosuje się § 16.

                                           Protokół z wyborów

§ 18

Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów zawierający:

1) skład Komisji Wyborczej,

2) datę wyborów,

3) nazwę funkcji lub organu, do którego przeprowadzono wybory,

4) rozstrzygnięcie co do liczby wybieranych osób,

5) wykaz osób zgłoszonych przez członków Rady,

6) wykaz osób umieszczonych na liście kandydatów,

7) liczbę oddanych głosów ,

8) liczbę głosów ważnych oraz głosów nieważnych,

9) liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,

10) wykaz osób wybranych,

11) stwierdzenie czy istnieje konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów,

12) dane dotyczące drugiej tury wyborów, wymienione wyżej,

13) miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpisy członków Komisji.

                                          Postanowienia końcowe

§ 19

Kalendarz wyborczy w diecezji  ustala Rada.

§ 20

Przed przystąpieniem do Wyborów w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej należy przeprowadzić wybory w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej.

§ 21

Przed przystąpieniem do procedury wyborczej powinna mieć miejsce wspólna modlitwa.

§ 22

Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio w przypadku wyborów uzupełniających.

§ 23

Regulamin Wyborów w  Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej może być zmieniony uchwałą Rady, po jego zatwierdzeniu przez Biskupa Włocławskiego.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Włocławskiego.

§ 25

1.      Regulamin Wyborów w  Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej został przyjęty Uchwałą nr    dnia    przez Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

2.      Regulamin Wyborów w  Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej zatwierdził:

Włocławek, dnia

/Wiesław Alojzy Mering /Biskup Włocławski/