Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Akcja Katolicka w Polsce

 Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na  2012/2013 rok

Hasło pracy formacyjnej i apostolskiej AK w PL: "Akcja Katolicka solą Kościoła”.

Motto biblijne:

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." (Mt 5,13-16).

 

* Byśmy mogli być ewangeliczną solą, trzeba zadbać o wiarę.

Nadchodzący rok niesie ze sobą dwa hasła, które łączą się ze sobą - Być solą ziemi i Rok Wiary. Można je zlekceważyć, przejść koło nich obojętnie, ale można też zacząć nimi żyć.

* Jeśli ożywimy swą wiarę, możemy być pewni, że nie nie utracimy smaku, nie zwietrzejemy jako chrześcijanie, będziemy dla innych świadectwem.

* Drogą do tego jest częsty udział w Eucharystii, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czytanie Słowa Bożego. Trwanie przy Bogu z wiarą, że to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Nauczmy się tracić czas dla Pana Jezusa.

* Wtedy dopiero będziemy solą ziemi, o której mówi Jezus.

Cele:

* rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich,

* formowanie wiernych zdolnych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata,

* uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

Priorytety pastoralne:

* troska całej parafii o przekaz wiary młodemu pokoleniu – bierzmowanie,

* zaangażowanie na rzecz misji,

* solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa,

* opcja na rzecz ubogich,

* troska o chrześcijański charakter niedzieli.

W realizacji kierunków działania Akcji Katolickiej, w nowym roku duszpasterskim w Kościele w Polsce, korzystamy z następujących podstawowych pomocy:

1/ „<Być solą ziemi>. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Rok 2012/2013, Poznań 2012;

2/ „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolatu. Materiały formacyjne na 2013 r., red. ks. T. Borutka, Warszawa 2012.

I. Założenia Programu duszpasterskiego 

Budowanie komunii z Bogiem oraz komunii pomiędzy ludźmi to podstawowe i aktualne zadanie, które nakreślił dla Kościoła Sobór Watykański II, a które bł. Jan Paweł II przypomniał w liście apostolskim Novo millennio ineunte: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata” (n. 43).

Nowy Program duszpasterski, którego hasło brzmi: Być solą ziemi, zwraca szczególną uwagę uczniów Jezusa na potrzebę dawania świadectwa o jedności z Bogiem i bliskości z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym, który potrzebuje wsparcia duchowego i materialnego. Uwrażliwia ich też na budowanie, na fundamencie sakramentu chrztu świętego, odpowiedzialności za przekaz wiary młodemu pokoleniu i wspieranie w tej misji duszpasterzy, osób konsekrowanych i katechetów. Ważnym odcinkiem apostolskiego zaangażowania wierzących w Chrystusa powinno być także podjęcie z nową mocą misji przemiany świata, w duchu przesłania Synodu Biskupów, który wzywa do nowej ewangelizacja i przesłania Roku Wiary, ogłoszonego przez Benedykta XVI, który jest zaproszeniem do wewnętrznego nawrócenia (Porta fidei, 6).

Program duszpasterski wspiera – podobnie jak w minionych latach – małżeństwa i rodziny, aby stawały się Kościołami domowymi, które skutecznie przekazują dzieciom doświadczenie Boga. Podejmuje także tematykę świętowania niedzieli, pomagając w formowaniu chrześcijańskich postaw, szanujących Dzień Pański.

II. Cele ogólne, treści i realizacja

Cele:

– krzewienie duchowości komunii,

– rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich,

– formowanie wiernych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata,

– uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

Treści:

– nadprzyrodzona miłość świata,

– powszechne powołanie apostolskie,

– ewangelizacja wielowymiarowa,

– zaangażowanie społeczne chrześcijan, służba ubogim,

– troska o rodzinę.

Realizacja:

– odkrywanie powołań do ewangelizacji,

– wspólna troska wierzących o przekaz wiary młodemu pokoleniu (bierzmowanie),

– chrześcijańskie świadectwo małżeństw i rodzin,

– obecność wiernych świeckich w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym,  kulturalnym, medialnym,

– umacnianie i rozszerzanie działalności Parafialnych Zespołów Caritas,

– troska o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli.

III. Celem Roku Wiary, w świetle założeń Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, jest także uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. Takie wyznanie wiary Akcja Katolicka (podobnie jak i inne organizacje kościelne, względnie grupy wiernych), złoży podczas ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę.

IV. Pomoce formacyjne:

– Dokumenty Soboru Watykańskiego II,

– Katechizm Kościoła Katolickiego,

– Adhortacja apostolska Pawła VI Evangelii nuntiandi,

– Encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio,

– Adhortacje apostolskie Jana Pawła II: Christifideles Laici, Ecclesia in Europa,

Novo millennio ineunte,

– List apostolski Jana Pawła II Dies Domini,

– Encyklika Benedykta XVI Deus caritas est,

– Adhortacje apostolskie Benedykta XVI: Sacramentum caritatis, Verbum Domini,

– List apostolski Benedykta XVI Porta fidei,

– Kongregacja Nauki Wiary: Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok  Wiary,

– „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolatu. Materiały formacyjne na  2013 r., red. ks. T. Borutka, Warszawa 2012,

– „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” (Warszawa),

 – inne wydawnictwa (krajowe i diecezjalne).

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej na 2013 rok

 

I. Modlitwa

Podjęcie stałej modlitwy w intencji parlamentarzystów, aby godnie, w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich wartości, pełnili powierzone im przez naród zadania.

II. Formacja intelektualna

  1. 1.  Organizowanie spotkań formacyjnych poświęconych przesłaniu Soboru Watykańskiego II w 50. rocznicę rozpoczęcia jego obrad. W szczególności studium nauczania soborowego, dotyczącego roli i zadań katolików świeckich w Kościele i w świecie.
  2. 2.  Udział przedstawicieli DIAK-ów, a w szczególności prezesa i delegata do Rady Krajowego Instytut Akcji Katolickiej, w szkoleniach i spotkaniach formacyjnych organizowanych przez KIAK.

III. Propozycje działań

  1. 1.   Upowszechnianie prawd wiary poprzez studium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
  2. 2.   Podejmowanie inicjatyw w zakresie formacji katolickiej młodego pokolenia Polaków, a zwłaszcza dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i młodzieży – do sakramentu bierzmowania. Organizowanie konkursów biblijnych, przeglądów pieśni religijnej i patriotycznej, tworzenie świetlic przy parafiach, organizowanie pielgrzymek, letniego wypoczynku itd.
  3. 3.   Organizowanie szkoleń i spotkań formacyjnych dla liderów AK w Parafialnych Oddziałach AK.
  4. 4.   Zaangażowanie się w wychowanie patriotyczne i udział w obchodach uroczystości patriotycznych; organizowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej.
  5. 5.   Promowanie zasad katolickiej nauki społecznej w oparciu o dokument społeczny Kościoła i inne dokumenty wśród pracodawców i pracowników oraz lokalnych polityków.
  6. 6.   Korzystanie z lokalnych mediów katolickich, m.in. przez prowadzenie stałych audycji AK w diecezjalnych rozgłośniach radiowych.
  7. 7.   Włączenie się w akcje plakatowe organizowane przez KIAK.
  8. 8.   Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych społeczeństwa w celu ochrony środowiska naturalnego z myślą o przyszłości dalszych pokoleń.

IV. Ogólne kierunki działania AK w Polsce

AK ma przenikać wszystkie sfery na­szego życia. Ma zatem zajmować się wszystkim. Nie wszędzie jednak tym sa­mym. Przedstawiamy zatem pewne gru­py zadaniowe, które może podejmować. Przy ich wyborze należy kierować się po­trzebami poszczególnych diecezji i para­fii, a także możliwościami ich realizacji.

W szczególności należy zwrócić uwa­gę na te obszary, które nie zostały jesz­cze zagospodarowane przez inne ruchy. organizacje, czy stowarzyszenia istnieją­ce w Kościele oraz podjąć z nimi współ­pracę tam, gdzie istnieją po temu warunki.

1. Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia

• Codzienna lektura Pisma Świętego.

• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo.

• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.

• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy bre­wiarzowej świeckich.

• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę dokumentów Kościoła.

• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.

• Organizowanie katechizacji dorosłych.

• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.

• Zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

2. Troska o rodzinę i wychowanie

• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami, katechetami oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne zagrożenia z jakimi stykają się dzieci i młodzież.

• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci.

• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w radach Szkoły.

• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,

• Tworzenie internatów i szkół katolickich.

• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań, rozgrywek sportowych, rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.

• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

3. Odnowa moralna społeczeństwa

• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.

• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i festynów bezalkoholowych.

• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.

• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

• Założenie księgi darów duchowych.

4. Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego

• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.

• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie ze Stowa­rzyszeniem Rodzin Katolickich i Gminny­mi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

• Otoczenie opieką POAK przynajmniej jednej rodziny.

• Tworzenie domów samotnej matki.

• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie stypendiów.

5. Zaangażowanie w życie społeczne l polityczne

• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez   podejmowanie   wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi na terenie parafii.

• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.

• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamenta­rzystami i samorządowcami.

• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go, rachunkowego i innych.

• Uruchomienie telefonu zaufania.

• Prowadzenie pośrednictwa pracy.

6. Podjęcie działań w sferze kultury

• Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.

• Tworzenie na terenie parafiiwideoteki oraz wypożyczalni DVD.

• Organizowanie klubów parafialnych.

• Rozbudzanie uczuć patriotycznych po­przez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.

• Krzewienie tradycji i obyczajów ludo­wych poprzez organizowanie imprez kul­turalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych. ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.

• Uroczyste obchody odpustów para­fialnych.

7. Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji

• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.

• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji ra­diowych.

• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.

• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

Zarząd, Rada i Asystent Kościelny

Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2012 r.