Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na 2015 rok

+ Marek Solarczyk

Krajowy Asystent Kościelny 

Akcji Katolickiej

 

 

Rozpoczynamy nowy rok duszpasterskiej troski, trwając w przygotowaniach do 1050. rocznicy Chrztu Polski i rozwijając żywe już we wspólnocie Kościoła, który jest w Polsce, dzieło Światowych Dni Młodzieży. Ubogaceni wstawiennictwem świętego Jana Pawła II odkrywamy nieustannie bogactwo życia wiary prowadzącej ku świętości.

 

Wezwanie, jakie jest wpisane w nowy czas życia kościelnego "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię", stanowi bardzo konkretne zaproszenie do oddanego życia duchowego. Obecny czas otwiera przed nami tak wiele darów, poprzez które dobry Bóg ogłasza nam Dobrą Nowinę o zwycięstwie Jego Prawdy, Miłości, Wierności i Życia. Wrażliwe oczy serca i duszy pozwolą nam na bardziej dojrzałe przeżywanie obecności we wspólnocie Kościoła. Dotknięcie Mocy Bożego Ducha da nam tę siłę duchowego doświadczenia, poprzez które Bóg objawi znaki Swojego Miłosierdzia i będzie źródłem naszego Świadectwa. Nie możemy jednak zamknąć się w przekonaniu o naszej wystarczalności i "potędze" naszych sił. Kiedy uznamy piękno i skuteczność dzieł prowadzonych przez Boga, wtedy nasze nawrócenie wyda błogosławione owoce.

Zachęcam wszystkich członków Akcji Katolickiej, aby czas oczekiwania na II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, jaki odbędzie się we wrześniu 2015 roku w Krakowie, był także okresem przygotowania duchowego. Niech zewnętrzne starania będą przepełnione praktykowaniem oddanej modlitwy i pokornej praktyki postu, poprzez które wyrazimy naszą otwartość na działanie Bożej łaski.

Żywię szczerą nadzieję, że zaprezentowane materiały pomogą wszystkim członkom Akcji Katolickiej w Polsce owocnie przyjąć dar nowych dróg, na których Bóg będzie w nas i przez nas budował swoje Królestwo Miłości.

 

                                                                                              KRAJOWY ASYSTENT KOŚCIELNY AKCJI KATOLICKIEJ

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2015

 

Liturgia i modlitwa

 

Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy.

Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nad wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach.

Święty Jan Paweł II mówił: „Z Cove de Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję. Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozprzestrzeniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację materialistyczną” (przemówienie z 13.05.1991r. skierowane do biskupów portugalskich). Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest  pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata. Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeszy wiernych :

- nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

- codzienny różaniec

- modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie.

 

 Problematyka społeczna

I. Rodzina

Społeczeństwo boryka się dziś z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami dramatycznie zwiększającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących w wolnych związkach, którzy  nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Wielu, w imię wygodnego życia bez zobowiązań odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do antykoncepcji i aborcji.

Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniem Akcja Katolicka powinna :

Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.

Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.

Uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach nauczania.

Podejmować działania na rzecz rodzin.

II. Polityka

 W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.

Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskim.

 

Zagadnienia organizacyjne

Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku, a zarazem spojrzenie w przyszłość.

W ramach przygotowania do kongresu podejmijmy trzy zadania: 

- niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę,

- przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowaną do najmłodszych – dzieci i młodzieży,

- nawiążmy współpracę przynajmniej z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem   działającym w parafii i w diecezji.

 

Wspieranie przygotowań organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży.

 

Formacja

 

Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.

Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae  Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.

Zapoznanie się z EVANGELII GAUDIUM papieża Franciszka.