Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na 2011/2012 rok 

Hasło:Kościół naszym domem 

Motto biblijne:

„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus” (1 Kor 3, 9-11).

 

Kierunki działania dla Akcji Katolickiej na rok 2011/2012 przygotowano w oparciu o następujące materiały: „<Kościół naszym domem>. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Rok 2011/2012, Poznań 2011; „Kościół naszym domem”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r., red. ks. Tadeusz Borutka, Warszawa 2011; stałe zalecenia dla członków Akcji Katolickiej w Polsce.  

I. Założenia ideowe Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2011/2012

Bóg jest tym, który buduje i daje wzrost. Apostoł zaś ma wyznaczony odcinek pracy, której wyniki zależą przede wszystkim od Boga. On bowiem nieprzerwanie realizuje swoje dzieło zbawcze.

Dom w ujęciu biblijnym to budowla, którą wzniósł Bóg, współdziałając z człowiekiem; to miejsce, w którym przekazywane są, wraz z życiem, wartości oparte na mądrości Bożej, i gdzie daje się przykład życia tymi wartościami; to miejsce, w którym obowiązuje wzajemna odpowiedzialność za siebie, otwartość, gościnność i gotowość na przyjęcie przybyszów. Ojcem tego domu jest Bóg, a Jego reprezentantem – ojciec rodziny.

Dom, w którym tęskni się za Bogiem, szanuje się Jego Prawo, „miłuje bliźniego, jak siebie samego”, cieszy się obecnością Boga i Jego błogosławieństwem.

W domu zbudowanym na tym fundamencie, którym jest Jezus, panuje duch ewangelicznego dziecięctwa, lęk przed dawaniem zgorszenia i uprzedzająca troska o najbliższych; w takim domu panuje duch modlitwy i wspaniałomyślność w przebaczaniu. Gdyby w takim domu życie straciło na chwilę swoją równowagę, może ponownie ją odzyskać dzięki miłosiernej interwencji Boga (por. Adam R. Sikora, Biblijne źródła koncepcji Kościoła jako domu i szkoły komunii, w: Program Duszpasterski Kościoła w Polsce… Rok 2010/2011, s. 201-202).

Celem ogólnym Programu duszpasterskiego na lata 2011/2012 jest pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła oraz ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego.

II. Cele ogólne Programu duszpasterskiego na lata 2010-2013:

– odkrywanie i pogłębienie duchowości komunii,

– odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła,

– krzewienie duchowości komunii,

– duszpasterska troska o rodzinę.

III. Cele szczegółowe, treści i realizacja

C e l e:

– pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła,

– ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego,

– umocnienie ducha ekumenizmu,

– pomoc w odkrywaniu własnego miejsca w Kościele,

– pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół,

– odnawianie i budowanie struktur komunijnych.

T r e ś c i:

– Kościół Ludem Bożym prowadzonym przez Ducha Świętego,

– Maryja we wspólnocie Kościoła,

– ekumenizm,

– powołania, dary i charyzmaty w Kościele oraz duch służby i ofiary w jego budowaniu,

– miłość zasadą życia Kościoła.

R e a l i z a c j a:

– pogłębianie ducha współpracy między duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i

wiernymi świeckimi,

– formacja animatorów świeckich,

– większa obecność i zaangażowanie świeckich w duszpasterstwie parafialnym (katecheza

sakramentalna, liturgia, działalność charytatywna),

– pogłębianie działań Rad Kapłańskich i Duszpasterskich, tworzenie Rad Społecznych.

IV. Realizacja Programu duszpasterskiego przez Akcję Katolicką

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010-2013 ma inspirować członków Akcji Katolickiej do odkrywania komunii z Bogiem, do budowania wspólnot pomiędzy siostrami i braćmi w rodzinach i środowisku społecznym oraz do tworzenia struktur komunijnych w stowarzyszeniu jako narzędziu ewangelizacji.

Akcja Katolicka, nawiązując do Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2011/2012, przyjęła następujące hasło dla swojej pracy formacyjnej i apostolskiej: „<Kościół naszym domem>. Akcja Katolicka w służbie Kościoła”. Jego realizacja rozpocznie się od I Niedzieli Adwentu, tj. 27 listopada br.

Przedmiotem refleksji członków Akcji Katolickiej będą nakreślone wyżej cele ogólne i szczegółowe Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2011/2012. W tym kontekście Akcja Katolicka będzie zwracać szczególną uwagę, w swej pracy formacyjnej i apostolskiej, na konkretne propozycje zawarte w materiałach formacyjnych, przygotowanych dla jej członków przez Księży Asystentów, pod kierunkiem Księdza Profesora Tadeusza Borutki, pt. „Kościół naszym domem”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r. (Warszawa 2011). We Wstępie do tych materiałów czytamy: „Do najważniejszych zadań członków Akcji Katolickiej (…) należy formacja. Jan Paweł II w swoim przemówieniu wygłoszonym w Rzymie do pielgrzymki krajowej Akcji Katolickiej w 2003 r. nazwał to stowarzyszenie <szkołą świętości i apostolatu>. Zarówno świętość, jak i apostolstwo wymaga rzetelnej formacji. Jeśli więc Akcja Katolicka jest szkołą ludzi dojrzewających do tego wielkiego zadania, to musi bezustannie prowadzić dzieło formacyjne – i to we wszystkich wymiarach, a więc zarówno w wymiarze antropologicznym, jak i duchowym, intelektualnym i doktrynalnym”.

We Wstępie znajdujemy także zachętę adresowaną do członków Akcji Katolickiej, aby pilnie studiowali Biblię. Bowiem „bez tego Słowa trudno sobie wyobrazić komunię z Bogiem i z drugim człowiekiem, rozumianą na sposób chrześcijański; trudno sobie wyobrazić Kościół… Bezwzględnie musimy zatem oprzeć swoje myślenie i swoją działalność apostolską na tym fundamencie; musimy wciąż odczytywać i nieustannie rozważać Słowo Boże; musi być ono punktem odniesienia naszego życia i kryterium, w świetle którego dokonujemy weryfikacji pełnionych przez nas zadań”.

Tematyka katechez formacyjnych na rok 2011/2012 jest następująca:

1/ Sakrament chrztu św. – włączeniem w życie Kościoła (ks. Tadeusz Borutka),

2/ Kościół a Królestwo Boże (ks. Jan Wal),

3/ Kościół Ludem Bożym Nowego Przymierza (ks. Jacek Kempa),

4/ Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa (ks. J. Kempa),

5/ Kościół świątynią Ducha Świętego. Hierarchiczne i charyzmatyczne dary Ducha dla

Kościoła (ks. Ireneusz Stolarczyk),

6/ Maryja Matka Kościoła (ks. Wiesław Łużyński),

7/ „Jedność” Kościoła (ks. I. Stolarczyk),

8/ „Świętość” Kościoła (ks. Jan Orzeszyna),

9/ „Powszechność” Kościoła (ks. W. Łużyński),

10/ „Apostolskość” i misyjność Kościoła (ks. T. Borutka),

11/ „Zmysł” Kościoła (ks. J. Wal),

12/ Realizacja „obcowania świętych” w rzeczywistości „Kościoła Pielgrzymującego”,

„Kościoła Cierpiącego” i „Kościoła Uwielbionego” (ks. J. Orzeszyna).

Na okres trzech lat pracy duszpasterskiej Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce proponuje pieśń, pt. „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”. Natomiast Akcja Katolicka przypomina o potrzebie popularyzowania treści zawartych w jej hymnie: „My chcemy Boga…”

Niech te pieśni towarzyszą członkom Akcji Katolickiej w liturgii Mszy św., podczas nabożeństw i w spotkaniach formacyjnych.

Aby członkowie Akcji Katolickiej mogli owocnie realizować nakreślone zadania, muszą oprzeć swoje życie na czterech <filarach>: na Eucharystii i modlitwie, na wierze apostołów, przekazywanej w żywej Tradycji Kościoła oraz na wspólnocie braterskiej. Tylko bowiem w taki sposób, trwając w jedności z Chrystusem, Kościół może skutecznie pełnić swoją misję (por. Benedykt XVI, Anioł Pański, 23 I 2011).

„Świeccy chrześcijanie, jesteście powołani, by z przekonaniem ofiarować, oprócz braterskiej solidarności, piękno swojej kultury i racje swojej wiary, aby Europa stanęła na wysokości obecnego epokowego wyzwania” (Benedykt XVI, Przesłanie do 14. Krajowego zjazdu Włoskiej Akcji Katolickiej (Rzym, 6-8 V 2011).

V. Stałe zalecenia dla członków Akcji Katolickiej

1. Modlitwa, liturgia, formacja:

a/ praktyka Liturgii godzin i modlitwy różańcowej,

Uw. od stycznia 2012 r. Akcja Katolicka będzie zamieszczać na swojej stronie internetowej konkretną intencję do modlitwy na każdy miesiąc,

b/ codzienna lektura Pisma Świętego,

c/ pełny udział w niedzielnej Mszy św.; pomoc w czynnościach liturgicznych,

d/ systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty,

e/ modlitwa za kapłanów,

f/ udział w rekolekcjach i dniach skupienia (KIAK, DIAK i POAK),

g/ udział w pielgrzymkach: krajowej na Jasną Górę i w diecezjalnych (w miarę możliwości z członkami KSM),

h/ studium nauczania Kościoła: Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski,

i/ studium wydawnictw Akcji Katolickiej,

j/ uczenie dzieci i młodzieży odpowiedzialności za Kościół, zaznajamianie ich z ideą ruchów i stowarzyszeń kościelnych, a zwłaszcza z Akcją Katolicką i KSM oraz wprowadzanie ich w działalność apostolską.

2. Problematyka społeczna:

a/ propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary,

b/ troska o ubogich, potrzebujących i bezrobotnych na terenie parafii,

c/ koordynacja przez DIAK-i działań charytatywnych podejmowanych przez POAK-i oraz wspieranie parafialnych świetlic środowiskowych,

d/ podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką społeczną, w tym bezrobociem oraz zagadnieniami związanymi z edukacją, kulturą, sportem i rekreacją,

e/ wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków AK oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu i Ojczyźnie; nawiązanie kontaktów z nowo wybranymi przedstawicielami samorządów terytorialnych,

f/ czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym swojego środowiska; promowanie wartościowej literatury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego Kościoła (archiwa, biblioteki, zabytki sztuki), celem podtrzymania pamięci o przeszłości Kościoła i Ojczyzny.

3. Sprawy organizacyjne: 

a/ powoływanie nowych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz pobudzanie do aktywności już istniejące,

b/ realizowanie programu zawartego w materiałach instruktażowych,

c/ wysyłanie przedstawicieli DIAK na szkolenia liderów organizowane przez KIAK,

d/ utrzymywanie stałego kontaktu DIAK z KIAK; zgłaszanie propozycji uwag i pytań, dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia oraz przekazywanie informacji o trudnościach, z jakimi zmagają się DIAK-i,

e/ aktywny udział członków AK w pielgrzymce na Jasną Górę oraz w konferencjach organizowanych przez KIAK oraz DIAK-i,

f/ angażowanie się w organizację Dnia Papieskiego,

g/ podejmowanie współpracy z ruchami, organizacjami oraz stowarzyszeniami kościelnymi, a zwłaszcza z KSM, na wszystkich szczeblach naszych struktur,

h/ organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów pieśni, poezji oraz wiedzy religijnej dla dzieci i młodzieży,

i/ propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu,

j/ regularne przekazywanie składek członkowskich,

k/ przesyłanie w terminie do KIAK-u rocznych sprawozdań z działalności DIAK.

VI. Pomoce formacyjne:

– Encyklika Piusa XII Mystici Corporis Christi (1943), Sobór Watykański II:

– Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium,

– Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum,

– Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes,

– Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus,

– Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem,

– Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus,

– Paweł VI, Przemówienie na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II (21 XI 1964),

w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła. Dokumenty, Warszawa 1990,

– Nadzwyczajny Synod Biskupów (1985) w Dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II

Relatio finalis,

– Encyklika Jana Pawła II Redemptoris Mater,

Adhortacje apostolskie Jana Pawła II:

Christifideles Laici,

Pastores dabo vobis,

Ecclesia in Europa,

Novo Millennio ineunte,

– List Jana Pawła II Dies domini.

Adhortacje apostolskie Benedykta XVI:

Sacramentum caritatis,

Verbum Domini.

– Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio (28 maja 1992), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 390-401,

– Benedykt XVI, Dar komunii, Audiencja generalna (29 III 2006), „L'Osservatore Romano”, wyd. pol., 2006, nr 8, s. 35-36,

– Benedykt XVI, Posługa komunii, Audiencja generalna (5 IV 2006), „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 8, s. 37-38,

– II Polski Synod Plenarny 1991-1999, Poznań 2001,

– S. Nagy, Teologia na II Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów, w: W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II. Recepcja – doświadczenia – perspektywy, red. J. Homerski, F. Szulc, Lublin 1987, s. 27-39,

– J. Stroba, Nadzwyczajny Synod Biskupów. Geneza – synteza – wnioski, w: W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II…, s. 15-25,

– A. Czaja, M. Marczewski (red.): <Communio> w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004,

– F. Blachnicki, Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii, w: tenże, Charyzmat Światło-Życie, Kraków 2010.

 

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej:

„Kościół naszym domem”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r., red. ks. Tadeusz Borutka, Warszawa 2011,

– „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” (Warszawa).

 – inne wydawnictwa (krajowe i diecezjalne).

  

Zarząd, Rada i Asystent Kościelny

Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

 

Warszawa, dnia 5 listopada 2011 r.