Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

Święto Akcji Katolickiej

 

W sobotę, 21 listopada 2015 r., w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – święta patronalnego  Akcji Katolickiej, w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku spotkali się delegaci stowarzyszenia na V Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Reprezentowane były parafie: św. Wojciecha w Koninie, Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kuj., Narodzenia NMP w Dobrej, św. Dominika w Chodczu, Opieki MB w Osięcinach, św. Stanisława BM w Brześciu Kuj., Wniebowzięcia NMP w Lipnie i Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

 

W spotkaniu uczestniczył Asystent Diecezjalny ks. dyr. Łukasz Grabiasz oraz Asystenci oddziałów parafialnych: ks. prał. Józef Wysocki, ks. prał. Leonard Fic oraz ks. prał. Henryk Ambroziak.  Prezes ustępującego zarządu diecezjalnego, Mariola Rakiewicz, podsumowała pięcioletnią działalność, wskazała na szczególną aktywność Akcji Katolickiej w ostatnich kilkunastu miesiącach, która zaowocowała m.in.  pierwszą konferencją z cyklu „Dyskusje o państwie, prawie i moralności”, z udziałem prof. B. Chazana i b. Marszałka Marka Jurka, nadaniem wymiaru diecezjalnego Pielgrzymce Ludzi Pracy Regionu Konińskiego do Matki Bożej Licheńskiej, sukcesem młodzieży ze szkół diecezji w ogólnopolskim konkursie o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Podziękowała za pracę  i wszystkie cenne inicjatywy, podejmowane przez członków w swoich parafiach, podkreślając, że ich zaangażowanie stanowi o sile Akcji Katolickiej w diecezji. Słowa wdzięczności skierowała również do księży Asystentów, bez których realizacja misji  świeckich nie byłaby możliwa – stwierdziła. Po sprawozdaniu skarbnika, Rada Diecezjalna udzieliła absolutorium ustępującemu zarządowi. Dokonano wyboru nowych władz. Prezesem zarządu na kolejną kadencję została Mariola Rakiewicz. Zarząd reprezentują: Krzysztof Bernyś, Serafina Janowska, Katarzyna Jaworska, Jan Pawłowski, Daniela Śledź, Grzegorz Ziółkowski, komisję rewizyjną: Zdzisław Boksa, Franciszek Kowalski, Janina Kosowska, delegatem do Rady Krajowej wybrano Katarzynę Jaworską, poszerzono także skład Rady Diecezjalnej. Wyznaczono cele i zadania na nową kadencję 2015-2020, uwzględniając przy tym wydarzenia: 1050 rocznicę Chrztu Polski, która inspiruje do dawania świadectwa nierozerwalności życia i wiary; Rok Miłosierdzia Bożego, który jest okazją do podjęcia  i rozwinięcia dzieł miłosierdzia w działalności charytatywnej i duchowej; Kongres Diecezjalny Akcji Katolickiej z okazji 20.rocznicy jej powstania w diecezji. Zebrani przyjęli Stanowisko z dnia 21-11-2015 wzywające Komitet Obrony Praw Dziecka ONZ do rewizji swojego stanowiska,    w którym zalecają Polsce ich likwidację, wskazując na prawo do tożsamości. W przyjętym stanowisku delegaci przypomnieli, że pierwszym prawem wśród praw człowieka jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci,  i  to prawo warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw!

Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta Eucharystia dziękczynna w kościele seminaryjnym św. Witalisa, której przewodniczył i głosił słowo Boże Pasterz diecezji , J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Rozważając słowa Ewangelii według św. Jana Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, Ks. Biskup przypomniał nauczanie Papieża Benedykta XVI, który wskazywał, że królowanie Chrystusa musi być widziane w perspektywie miłości i miłosierdzia, bo Bóg jest odwieczną miłością w sobie  i nieodwołalną miłością do nas. Kaznodzieja zwrócił uwagę wiernych na moment, gdy Jezus, w sytuacji gdy jest oskarżony i grozi mu śmierć, potwierdza: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Jego słowa: „królestwo moje nie jest z tego świata” – nie oznaczają, że Chrystus nie ma władzy nad światem, ale że sprawuję ją w sposób całkowicie odmienny niż ziemscy władcy. Ten sposób został nam objawiony w męce krzyża i zmartwychwstaniu – wskazał Pasterz diecezji. Kiedy grzesznicy krzyżują Syna Bożego, Jezus modli się do Ojca o przebaczenie dla nich. Umiera, ale zmartwychwstaje, i tym samym pokazuje swą bezgraniczną królewską moc – moc miłości i miłosierdzia. Ojciec diecezji, zwracając się do zgromadzonych na Eucharystii, przekonywał, że warto w dzisiejszą uroczystość zadać sobie pytanie: Czy Jezus Chrystus jest królem mojego życia? Królem autentycznym, którego panowanie uznajemy w swoim życiu i w każdym swoim wyborze. Misja Kościoła pozostaje dziś i zawsze: głosić Chrystusa i dawać o Nim świadectwo, aby każdy człowiek mógł w pełni realizować swoje powołanie - podkreślił. Wyraził zadowolenie  z obecności wspólnoty Akcji Katolickiej. Jesteście potrzebni w Kościele – mówił do członków Akcji Katolickiej. Czasem trzeba się zatrzymaćby potem móc pójść dalej z jeszcze większą energią. Bądźcie wierni prawdzie. Chrystus Król rządzi światem w imię miłości, sądzi świat w imię prawdy. On jest jedynym, sprawiedliwym Władcą świata.

Dziękując Pasterzowi diecezji, za głoszone słowo Boże, za dar wspólnoty w modlitwie, prezes Akcji Katolickiej powiedziała: „Poczucie  bliskości ze swoim Przewodnikiem - sprawia, że czujemy się bezpieczni, miłowani i silniejsi. Wyrażamy słowa wdzięczności za nieustanne wskazywanie nam drogi prawdziwej wiary, za wzór odważnego Naśladowcy Chrystusa, który zawsze odczytuje znaki czasu zgodnie z Prawdą, wskazuje nam Boga jako światło naszego życia, we wszystkich jego wymiarach, i w każdym naszym wyborze.(…)Twoja wielka zachęta, mądrość i troska, Ojcze Diecezji, łączność     z Tobą - pozwalają nam jak najpełniej realizować to powołanie, jakie otrzymaliśmy na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania. Przyjmujemy dzisiejsze decyzje jako wielkie zobowiązanie budowania Wspólnoty, w służbie Kościoła i Ojczyzny”. Na ręce Ks. Biskupa skierowała podziękowanie dla Księży Asystentów za to, że dostrzegają potrzebę obecności Akcji Katolickiej  w rodzinie parafialnej, dla Rektora Seminarium, ks. prał. Jacka Szymańskiego za życzliwość, gościnność i współpracę. Zgromadzeni przyjęli błogosławieństwo z rąk Biskupa Włocławskiego.

Sobotnie wydarzenia zakończyło krótkie spotkanie członków i Asystentów Akcji Katolickiej z Ks. Biskupem Wiesławem Meringiem, na którym był czas na wspólną fotografię i wpis do kroniki.

/opr. M. Rakiewicz, zdjęcia G. Ziółkowski/