Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
rad871.jpg

VI Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Diecezji Włocławskiej

 

 W dniu 16 stycznia 2022 roku o godz,12.00 w Kruszynie odbędzie się  VI Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej.

Adres
87-853 Kruszyn, Kazimierza Wielkiego 100

Zapraszamy: prezesów POAK oraz po dwóch delegatów z każdego POAK.

 

Program zebrania:

VI Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej

I  Msza święta w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie

1.      Powitanie i modlitwa / Ks. Łukasz Grabiasz  Diecezjaly Asystent AK oraz  prezes Akcji Katolickiej Mariola Rakiewicz/

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania - w głosowaniu jawnym,

3.      Przyjęcie programu zebrania - w głosowaniu jawnym /uchwała/

4.      Wybór komisji Uchwał i Wniosków  /2 osoby/ -  w głosowaniu jawnym

5.      Zatwierdzenie  przez Radę  DIAK Regulamin Wyborów -     /uchwała/

6.      Przedstawienie sprawozdań za okres kadencji  i ich przyjęcie:

  1. sprawozdanie prezesa,
  2. sprawozdanie skarbnika,
  3. sprawozdanie komisji rewizyjnej
  4. możliwość zabrania głosu w sprawie sprawozdań,
  5. Uchwała Rady w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

7.      Wybór komisji skrutacyjno - mandatowej /3osoby/

8.      Podanie informacji przewodniczącego zebrania kogo wybieramy:

  1. kandydatów na Prezesa Zarządu
  2. proponujemy kandydatów do Rady / W skład Rady wchodzą prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz  osoby mianowane przez Biskupa Włocławskiego./
  3. członków Zarządu,
  4. członków Komisji Rewizyjnej,
  5. delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

9.      Wybór 3 kandydatów na Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym  /z prezesów oddziałowych/,

10.  Proponowanie kandydatów do Rady do zatwierdzenia ks. Biskupa / Oddziały Parafialne/

11.  Wybór 5 członków zarządu,

12.  Wybór 3 członków komisji rewizyjnej,

13.  Wybór delegata do Rady Krajowego Instytutu      

14.  Rozpatrzenie zgłoszonych  uchwał, wniosków i stanowisk.

 

Regulamin wyborów w DIAK Diecezji Włocławskiej