Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

na rok 2022

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2022

 

 

„Posłani w pokoju Chrystusa”

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

 

 1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

 

Niezmiennie kierunkiem formacji członków Akcji Katolickiej w Polsce pozostaje Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Niebawem rozpoczniemy trzecią częśd ogólnopolskiego programu na lata 2019-2022: „Eucharystia daje życie”. Kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu nosi tytuł Posłani w pokoju Chrystusazawiera tematykę skutków udziału wiernych we Mszy Świętej. Mottem biblijnym są słowa z Ewangelii Św. Jana: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J6,57).

 

Formacja

 

Pomocą pozostaje nadal nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis” oraz encyklika św. Jana Pawła II „Redemptoris misio”. Podobnie jak w latach poprzednich, w jednolitej formacji pomogą nam opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Zachęcamy Zarządy DIAK do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji dla swoich struktur parafialnych. Ważnym zadaniem w akcyjnej formacji pozostaje zgłębianie aktualnych dokumentów Kościoła a w szczególności watykaoskiej instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”, która postuluje pogłębienie rozumienia parafii i jej funkcji. Prezentowane w niej wnioski wypływają z głębszego rozumienia Eucharystii oraz misji, której ona udziela swoim uczestnikom.

 

Zadania członków Akcji Katolickiej

 

Eucharystia kieruje nas ku konkretnym wyborom i postawom, które ostatecznie przyjmują postad chrześcijaoskiego świadectwa. Najważniejszym zadaniem będzie formacja uczestników Eucharystii, aby tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują stała się dla nich zasadą nowego życia a także formą chrześcijaoskiej egzystencji. Trzeba dołożyd apostolskiej troski o pełny przekaz prawdy na temat Eucharystii, ale też świadectwa konsekwencji, które wypływają z uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Wskazania programu duszpasterskiego Kościoła, zachęcają uformowanych już eucharystycznie, a więc i nas członków Akcji Katolickiej do:

 • bycia przewodnikami dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki,
 • obowiązku świętowania niedzieli,
 • uczestniczenia w Eucharystii, jako formy oddziaływania apostolskiego,
 • współpracy z innymi organizacjami, które troszczą się o dobro wspólne,
 • angażowania młodych w świat wartości,
 • wyzbycia się strachu i podjęcia ewangelizacji przez kulturę i media,
 • nowej wrażliwości na bliźniego w dobie pandemii,
 • odczytania na nowo i podjęcia działalności

 

 1. SYNOD - OGÓLNOŚWIATOWE ZAPROSZENIE WSZYSTKICH WIERNYCH

 

Synod, zwołany przez Papieża Franciszka, którego tematem jest „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja”, otwarty w Rzymie 9-10 października 2021 roku a w Kościołach lokalnych

17 października, zakooczy się XVI Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnego Synodu Biskupów, w październiku 2023 roku w Rzymie. To ogólnoświatowe zaproszenie skierowane do wszystkich wiernych jest pierwszą fazą Synodu, która opiera się na słuchaniu i konsultacji w Kościołach lokalnych. W obliczu odnowy Kościoła zaproponowanej przez Sobór Watykaoski II ta wspólna droga ma byd zarówno darem, jak i zadaniem. Wspólna podróż wezwie nas do odnowienia naszej mentalności i naszych struktur kościelnych, aby pośród obecnych znaków czasu żyd Bożym wezwaniem do Kościoła. Proces synodalny ujęty został w Dokumencie Przygotowawczym, któremu jako podręcznik towarzyszy

 

Vademecum. W każdej diecezji Biskup powoła delegatów diecezjalnych, którzy skupią się na maksymalnym włączeniu i uczestnictwie w synodzie jak największej liczby osób. Dokument Przygotowawczy Synodu zachęca również stowarzyszenia wiernych do udziału w procesie synodalnym w kontekście Kościołów lokalnych. Vademecum przybliża nam główne pytanie do konsultacji: „Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podróżuje razem”. W jaki sposób ta „wspólna podróż” odbywa się dzisiaj w waszym lokalnym Kościele? Do jakich kroków zachęca nas Duch, aby wzrastad w naszej

„wspólnej podróży”? (PD, 26). Uzupełniają je pytania towarzyszące z dziesięciu tematów: towarzyszenie w podróży, słuchanie, wypowiadanie się z odwagą, świętowanie, dzielenie się odpowiedzialnością za naszą wspólną misję, dialog w Kościele i społeczeostwie, ekumenizm, władza i uczestnictwo, rozpoznawanie i decydowanie i ostatni temat – formowanie się w synodalności.

 

 1. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Niezmiennie nasz zapał i siły do podejmowania z nowym wyzwaniem misji w naszych lokalnych wspólnotach i akcyjnych strukturach umacniamy poprzez udział w Eucharystii i permanentną formację. Pozostaje nam również doświadczenie ostatniego Kongresu Eucharystycznego w stolicy Węgier, Budapeszcie, którego temat zaczerpnięto z Psalmu 87, 7: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”. Warto do niego powrócid i stanąd z odwagą, ramię w ramię przed społeczeostwem, by dawad publiczne świadectwo swojej wiary. Pilnym staje się nasze zaangażowanie w tworzenie nowych POAK, by zapalad do pracy apostolskiej nowych ludzi. Wystrzegając się stereotypów niech wybrzmi w nas na nowo zachęta naszego św. patrona „Wypłyo na głębię”.

Nawiązując dobre relacje z kapłanami bądźmy dla nich wsparciem a kiedy trzeba obroną. Wspólnie zatroszczmy się o żywy promieniujący radością Kościół. Swojego umocnienia na wzór i za przyczyną św. Jana Pawła II i bł. Kard. Stefana Wyszyoskiego poszukujmy w zawierzeniu Matce Bożej, ale też oddając siebie i cały Kościół pod opiekę Św. Józefa.

 

PODSUMOWANIE

 

Wchodzimy w trzeci rok programu duszpasterskiego a jednocześnie doświadczamy osłabienia i zniechęcenia wywołanego zmaganiami z epidemią, niemniej jednak z nadzieją patrzymy w przyszłośd. Wszystkich zachęcamy do włączenia się w proces synodalny. Przed nami czas tajemnicy posłania i chrześcijaoskiego życia. Prowadzeni przez Ducha Świętego twórzmy żywe kamienie, przez które Bóg buduje Kościół, którego pragnie na trzecie tysiąclecie. Z Najświętszą Maryją Panną, Królową Apostołów podążajmy razem drogą, którą wyznacza nam Bóg. Niech macierzyoska opieka Maryi i Jej wstawiennictwo towarzyszy nam w budowaniu wspólnoty między sobą i wypełnianiu naszej misji w świecie.

 

Króluj nam Chryste!

 

W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

† Mirosław Milewski                                                          Urszula Furtak

Krajowy Asystent Kościelny                                   Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

Warszawa, 23 października 2021 r.