Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

O nas

 Akcja Katolicka w Polsce Zgodnie ze statutem Akcja Katolicka w Polsce według Kodeksu Prawa Kanonicznego jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski działającym w całym kraju. (kon. 312 §1, pkt2 KPK).

W rozumieniu Ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną (art. 34 ust1).

Akcja Katolicka posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

Patronem Akcji Katolickiej jest Święty Wojciech.

Świętem Akcji Katolickiej jest ostatnia niedziela w roku liturgicznym –

-uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Akcja Katolicka posiada statut i struktury. Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Pośrednim organem są Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, które tworzą Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Każda ze struktur posiada swój zarząd i asystenta kościelnego.

 Misją Akcji Katolickiej jest ewangelizacja i uświęcanie ludzi oraz chrześcijańskie kształtowanie ich sumień, tak by duch ewangeliczny kształtował różne wspólnoty i środowiska.

Aby wypełniać tą misję na początku trzeba dobrze poznać Kościół i pogłębiać swoją widzę.

Współpraca z hierarchią poprzez Asystenta Kościelnego przyczynia się do ożywienia życia duchowego oraz apostolskiej misji. Bez współpracy z hierarchią nie ma Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka jest szczególną formą posługi na rzecz wzrostu chrześcijańskiej wspólnoty. Akcja Katolicka może nam katolikom pomóc skuteczniej głosić prawdy Ewangelii oraz odnaleźć swoje miejsce w społeczności, w której żyjemy.

 

Akcja Katolicka , jako główny cel stawia odnowienie wszystkiego w Jezusie Chrystusie.

Mówiąc prościej Akcja Katolicka dąży do tego, aby wszystkie sfery życia były przepojone Ewangelią.

 

 „Podstawowe zadania Akcji Katolickiej :

 realizacja powszechnego powołania do świętości,

 zaangażowanie w intensywną formację chrześcijańską,

 posługa na rzecz komunii kościelnej,

 nowa ewangelizacja,

 czynny udział w budowie bardziej ludzkiego świata.”

 / Adhortacja Christifideles laici Jan Paweł II /

 Dzisiejszym czasom i ludziom potrzebna jest inspiracja duchowo – religijna i moralna. Włączenie się w Akcję Katolicką katolików świeckich – ludzi dobrej woli tworzy okazję do współodpowiedzialności za Kościół i przyczynia się do odnowy.

 Odważne otwarcie się na sprawy ludzi pozwoli przyjrzeć się ich sytuacji życiowej, przemyśleć i ocenić ją w świetle wartości chrześcijańskich oraz działać promując czyny wiary. Tę cenną misję ewangelizacyjną można realizować włączając się w Akcję Katolicką działającą w parafiach naszej diecezji.

 

  Z a p r a s z a m y        d o         w s p ó l n e g o         d z i a ł a n i a