Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
5dobr9.jpg

Dekret powołujący AK

Dekret KEP Polski z dn. 2.05.1995. powołujący Akcję Katolicką w Polsce

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa, skr. Pocz. 28

tel. (22)389251; fax. (22)38-09-67

 

 

Warszawa, dnia 2 maja 1995 r.

SEP-700-4

D E K R E T

Z upoważnienia 275 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski obradującej w Warszawie w dniach 16-18 marca 1995 r., powołuję Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie (ul. Dziekania 1) jako publiczne stowarzyszenie katolików świeckich (por. kan. 312 § 1, 2° Kodeksu Prawa kanonicznego oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z póˇn. zm.).

Akcja Katolicka w Polsce, wypełniając zadania wynikające z powołania świeckich do współodpowiedzialności za budowanie Ciała Chrystusowego (por. kan. 208 KPK), będzie się kierować Statutem zatwierdzonym przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski.

 (-) +Józef Kardynał Glemp

Przewodniczący Konferencji Episkopatu

Prymas Polski

(-) Bp Tadeusz Pieronek

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski