Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

na rok 2019

W mocy Bożego Ducha Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

1.REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Trwa   realizacja   wskazań Kościoła  w  Polsce  w  ramach dwuletniego Programu   duszpasterskiego

z hasłem przewodnim „Duch, który umacnia miłość...”. Program zaplanowano na lata 2017/2019.

W  pierwszą  niedzielą  Adwentu, rozpoczniemy  realizację hasła  drugiego  roku  duszpasterskiego

„W mocy Bożego Ducha”.

Zadania członków Akcji Katolicki

Jej  Program wskazuje, aby pogłębić refleksję nad darami Ducha Świętego i owocach Jego działania.

Szczególnie ważne jest budowanie jedności, wspólnoty, porozumienia oraz tworzenie klimatu pokoju

w  otaczającej nas rzeczywistości.  Św. Jan Paweł II w Warszawie  podczas  pierwszej  pielgrzymki  do

Polski w 1979 r. wzywał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.  To słowa wciąż

aktualne. Otwarci na Ducha Świętego, zmieniajmy struktury na bardziej ewangeliczne.

Formacja

Życie w dzisiejszym świecie domaga się energiczności i nieustannego spoglądania w wielu kierunkach.

Wymaga od nas obecności na wielu płaszczyznach. Do tego potrzeba nam Bożej mocy. Wielkim

wsparciem, od lat, są dla nas materiały formacyjne, które pomagają kontynuować naszą drogę

wiary i   apostolstwa.

W  2019  roku  będziemy  korzystać  z  kolejnego  tomu  materiałów  formacyjnych,

tradycyjnie   przygotowanych   pod   kierunkiem   ks.   prof.   Tadeusza   Borutki,   zgodnie   z sugestiami  aktualnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zachęcamy gorąco  do  korzystania  z  nich a  także  uzupełnienia  ich  wskazaniami  pastoralnymi  biskupów  miejsca,  jak  również  nauczaniem naszego patrona św. Jana Pawła II. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych międzydiiecezjalnych rekolekcji dla członków AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski. Ważną przestrzenią naszej formacji powinny być organizowane  w  DIAK,  przynajmniej  raz w roku, zamknięte rekolekcje formacyjne.

2. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

Świętując 100 lecie niepodległości  Polski

Ustawą z 2017r. zostały zaplanowane w  latach  2017 – 2021

Narodowe  Obchody  Setnej  Rocznicy Odzyskania Niepodległości  Rzeczypospolitej  Polskiej.

Taki ich czas umożliwia, uroczyste uczczenie wydarzeń o oraz upamiętnienie osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP.  Zmaganie o niepodległość  było obecne w każdym zakątku naszej Ojczyzny, dlatego też, zachęcam do  podejmowania kolejnych inicjatyw patriotycznych na każdym szczeblu naszych struktur: parafialnym, jak też diecezjalnym i ogólnopolskim. Kontynuując obchody 100 lecia niepodległości podejmowane przez Akcję Katolicką, przywołujemy postać i nauczanie Papieża Piusa XI w 80 rocznicę jego śmierci.  Ks. Achilles Ratti został konsekrowany na biskupa w Polsce przez polskich biskupów. Uważał się za polskiego biskupa.

W 1918r. został powołany na wizytatora a w 1919 r. podniesiony do godności nuncjusza  apostolskiego  w  Polsce. W  krytycznych  chwilach  1920  r.  nie  opuścił  Polski,  ale  został  w  Warszawie. Kiedy  nastał  czas odradzania się kraju po latach niewoli, brał udział w organizowaniu się polskiego Kościoła i „ukochał nas jako swych braci, a Polskę jako swoją Ojczyznę”.

Pius XI wskazywał na ważną rolę katolików świeckich, w dziele uświęcania świata. Dlatego wyznaczył

adekwatne  do  tego  zadania cele, zadania i metody Akcji Katolickiej a 27.11.1930 r. zatwierdził nasz

statut krajowy. O Akcji Katolickiej pisał w listach do sekretarzy stanu i biskupów. Wskazywał na

wzrastające niebezpieczeństwo zagrażające czystości wiary oraz brak kapłanów. Według Piusa XI,

Akcja  Katolicka  powinna  „dawać społeczeństwu  najlepszych  obywateli,  a  państwu  sumiennych

i biegłych urzędników”. Pod wpływem encykliki „Ubi arcano”, w 1928r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, w skład,której weszli: kard. A. Hlond –przewodniczący, kard. A. Kakowski, kard. A. S. Sapieha, abp A. Szeptycki i od 1930 r. bp S. Adamski. 

Współodpowiedzialni za prawo. Udział w wyborach

Św. Jan Paweł II jako nauczyciel nauki społecznej i ewangeliczny świadek sprawiedliwości i pokoju wielokrotnie podkreślał i wskazywał ważności udziału w wyborach. Najbliższe wybory, do Parlamentu

Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r. oraz  wybory  do  Parlamentu  RP,  powinny stad się

przedmiotem naszej troski i czynnego zaangażowania, szczególnie poprzez głosowanie na godnych zaufania kandydatów. W tym kontekście polecamy odpowiednie dokumenty Społecznego Nauczania

Kościoła, zwłaszcza Kompendium nauki społecznej Kościoła. Mądrym i roztropnym zaangażowaniem

się w wybory, dajmy świadectwo wartościom płynącym z Ewangelii. Prośmy o wstawiennictwo

Św. Jana Pawła oraz Św. Patronów Europy, aby na nowo dekalog wnieśli w jej życie społeczne.

3. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Św. Jan Paweł II Jan Paweł II 11.06.1999 r. w Warszawie w przemówieniu na zamknięcie II Synodu Plenarnego, położył nacisk na współodpowiedzialność za Kościół wszystkich jego członków: „biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Różnorodność charyzmatów i zadań, których Duch Święty udziela duchownym i świeckim, ma służyć budowaniu kościelnej wspólnoty na różnych poziomach życia parafialnego, diecezjalnego, krajowego czy międzynarodowego”. Podkreślał, że „może się to dokonać głównie poprzez świadome uczestnictwo wszystkich w jego życiu, zgodnie z charyzmatem stanu i według zasady pomocniczości”. Dobra przyszłość i rozwój naszego Stowarzyszenia jest możliwa tylko wtedy, gdy będziemy  razem –świeccy i duchowni. Dlatego twórzmy dobry klimat dla tej współpracy, by była ona owocna. Poprzez wstawiennictwo naszego Patrona prośmy, by wspierał i umacniał rozwój Akcji Katolickiej w Polsce.

Sł. BOŻY Kard. August Hlond i Sł. BOŻY Kard. Stefan Wyszyński

Zachęcamy do pogłębiania nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda oraz Sł. Bożego Kard. Stefana  Wyszyńskiego oraz modlitwy o rychłą ich beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do podjęcia szerszych inicjatyw w działalności DIAK i POAK upamiętniających patronów roku 2019 ustanowionych przez Sejm RP: Annę Walentynowicz i Stanisława Moniuszko a także wydarzenia: Unię Lubelską i Powstanie Śląskie.

PODSUMOWANIE

Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest, możliwe bez zakorzenienia w mocy i darach, jakich Duch Święty stale nam udziela. Prowadzona przez nas misja nie rozwinie się w pełni i nie wyda obfitych owoców bez gotowości i pragnienia przyjęcia tych darów. Dlatego otwórzmy się na Trzecią Osobę Trójcy Świętej i siedmiorakie dary, które nam ofiarowuje. W mocy Duch Świętego z odwagą  i nadzieją wejdźmy w kolejny rok naszej służby Kościołowi i apostołowania. Niech nas w tym wspierają święci patronowie Akcji Katolickiej w Polsce  –Św. Jan Paweł II i Św. Wojciech.

Króluj nam Chryste!

                                                                                              W imieniu Zarządu

                                                                              Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

† Mirosław Milewski                                                Urszula Furtak

Krajowy Asystent Kościelny                              Prezes Akcji Katolickiej w Polsce