Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

na lata 2019 -2022

Eucharystia blaskiem wielkiej tajemnicy wiary

Kolejny adwent, czyli czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, otwiera przestrzeń naszych serc na obecność jedynego Odkupiciela człowieka, Jezusa Chrystusa.
Perspektywa oczekiwania Zbawiciela, uświadamia nam, członkom Akcji Katolickiej, że tegoroczna przygoda apostolska, wraz z nowym rokiem liturgicznym, zmierzać powinna w przepojeniu każdego aspektu naszych działań blaskiem „Wielkiej Tajemnicy Wiary”, jaką jest Eucharystia.
Przed nami kolejny rok pracy duszpasterskiej, którego „rytm” wytyczać będzie największa tajemnica naszej wiary, obecność Wcielonego Słowa Bożego, ze swym bóstwem i człowieczeństwem, w Najświętszej Eucharystii.
W perspektywie eucharystycznej przeżywać będziemy wydarzenia o charakterze zbawczym, których aspekty dziękczynne oraz patriotyczne, znajdą swe odzwierciedlenie w pracy Akcji Katolickiej.
W rozpoczynającym się roku liturgicznym, na płaszczyźnie dziękczynienia, z  pewnością dostrzeżemy wiele szlachetnych lokalnych, diecezjalnych i ogólnopolskich inicjatyw. Jednakże dwa wydarzenia, którymi są czerwcowa beatyfikacja sługi bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz setna rocznica urodzin patrona Akcji Katolickiej, św. Jana Pawła II, przekonują nas o tym, że Akcja Katolicka, wobec nauczania tych obydwu Mężów Stanu, zaciągnęła dług wdzięczności, który czcią i pamięcią spłacić musi.Myśl Akcji Katolickiej kierujemy również w stronę setnej rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
Mamy tę niezachwianą nadzieję, że kontemplacja Chrystusa i zjednoczenie się z Nim w sakramencie Eucharystii, przyczyni się do demaskowania wszelkich form deprawacji, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiana rewolucja kulturowa inspirowana myślą neomarksistowską. W tej kwestii nasz głos, w dobie szargania świętości, profanowania Najświętszego Sakramentu, musi być ważny i czytelny.
Niech wszystkim inicjatywom Akcji Katolickiej w Parafialnych Oddziałach, Diecezjalnych oraz Krajowym Instytucie, towarzyszy świadomość, że Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest z nami, przez „wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
 
dr Artur Dąbrowski
rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce
.
NB (admin)
Trzyletni program „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” będzie obowiązywał w latach 2019-2022.
W pracach nad programem uwzględniono wskazania członków i konsultorów Komisji Duszpasterstwa KEP, a także dyrektorów Wydziałów Duszpasterstwa. Głównym punktem odniesienia jest są dokumenty papieskie św. Jana Pawła II: Ecclesia de Eucharistia i Benedykta XVI Sacramentum Caritatis.

Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały wyznaczone tematy:


„Eucharystia – tajemnica wyznawana”,


„Eucharystia – tajemnica celebrowana”,


„Eucharystia – wezwanie do świętowania i apostolatu”.

 

„EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”

Eucharystia w centrum programu duszpasterskiego na lata 2019-2022

Duszpasterstwo eucharystyczne, wzmocnienie zaangażowania duchownych i świeckich w przygotowanie i przeżywanie Eucharystii oraz odpowiednie świętowanie niedzieli – to główne założenia nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, który przyjęli biskupi obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim w Diecezji Siedleckiej. Trzyletni program „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła” będzie obowiązywał w latach 2019-2022.


za: https://episkopat.pl/eucharystia-w-centrum-programu-duszpasterskiego-na-lata-2019-2022/