Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

Powołanie DIAK w 1996 roku

 

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 204-329)

Dokumenty Kościoła     - Księga II LUD BOŻY

Rozdział II

PUBLICZNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH   

            Kan. 312 - § 1. Władzą kompetentną do erygowania stowarzyszeń publicznych jest:

            l dla stowarzyszeń powszechnych oraz międzynarodowych - Stolica Święta;

            2 dla stowarzyszeń krajowych, które mianowicie na mocy mej erekcji są przeznaczone do wykonywania działalności w całym kraju - Konferencja Episkopatu na swoim terytorium;

            3 dla stowarzyszeń diecezjalnych, z wyjątkiem jednak stowarzyszeń, których prawo erygowania zostało innym zarezerwowane na podstawie apostolskiego przywileju - biskup diecezjalny, każdy na swoim terenie, ale nie administrator diecezjalny.

            § 2. Do dokonania ważnej erekcji stowarzyszenia lub jego sekcji w diecezji, chociażby się to działo mocą przywileju apostolskiego, wymagane jest pisemne zezwolenie biskupa diecezjalnego; jednakże zezwolenie udzielone przez biskupa diecezjalnego na erekcję domu instytutu zakonnego zawiera w sobie także zezwolenie na erekcję w tymże domu lub w złączonym z nim kościele stowarzyszenia, które jest właściwe temu instytutowi.

 
 
USTAWA  z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej